А Д В О К А Т С К А К О Л Е Г И Я КЮСТЕНДИЛ
2500 КЮСТЕНДИЛ, УЛ.ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ № 64, ЕТ.3, ОФИС.1, (078) 547 048

П Р О Т О К О Л
№ 1 от 18.12.2019г.
Днес на 18.12.2019 година в 11,00 часа в гр.Кюстендил се проведе заседание на Избирателната комисия на Адвокатска колегия град Кюстендил, относно провеждане на избори за органи на КАК и делегати за Общото събрание на адвокатите в страната.
На заседанието присъстват следните членове на Избирателната комисия, както следва:

Председател: РОСИЦА СТОЙНЕВА БОРИСОВА
Членове: ИННА АНГЕЛОВА ЗЛАТАНОВА
ЕВТИМ БОРИСОВ МАЛОСЕЛСКИ

Комисията има изискуемия кворум за провеждането на заседание и за приемането на валидни решения.
Председателят откри заседанието и предложи следният дневен ред:

1. Утвърждаване на Методически указания за провеждане на избори за органи на Адвокатска Колегия град Кюстендил и делегати за Общото събрание на адвокатите в страната – Приложение № 1.
2. Вземане на решение относно началото и края на гласуването при провеждане на изборите за органи на Кюстендилска Адвокатска колегия.
3. Вземане на решение относно провеждането на гласуването в деня на избора.
4. Регистриране на кандидати за Председател на АС.
5. Регистриране на кандидати за членове на АС.
6. Регистриране на кандидати за членове КС – Контролен съвет.
7. Регистриране на кандидати за членове на ДС.
По точка 1 от дневния ред

Утвърждаване на Методически указания за провеждане на избори за органи на Адвокатска Колегия град Кюстендил и делегати за Общото събрание на адвокатите в страната – Приложение № 1.

На основание чл. 102, ал. 1 от ЗА, ИК на Адвокатска Колегия Кюстендил взе следното
РЕШЕНИЕ № 1
Утвърждава Методически указания за провеждане на избори за органи на Адвокатска Колегия град Кюстендил – Приложение № 1, което приложение е неразделна част от настоящият протокол № 1.

По точка 2 от дневния ред
Приемане на решение относно началото и края на гласуването в изборния ден при провеждане на изборите за органи на Кюстендилска Адвокатска колегия.
На основание чл. 102, ал. 1 от ЗА, ИК на Адвокатска Колегия Кюстендил взе следното

РЕШЕНИЕ № 2

Началото на изборният ден да започне на 25.01.2020 година от 13.00 часа до 17.00 часа в същият ден. Гласуването да продължи на 26.01.2020 година от 10.00 часа до 13.00 часа на същият ден.

По точка 3 от дневния ред

Приемане на решение относно провеждането на гласуването в деня на избора.
На основание чл. 102, ал. 1 от ЗА, ИК на Адвокатска Колегия Кюстендил взе следното

РЕШЕНИЕ № 3

а/ Ако адвокатът е включен в списъка на адвокатите , които не са заплатили дължимите вноски /членски внос/ в срок до 31.12.2019 година , включително, то ИБ не го допуска да гласува.
б/ Ако адвокатът гласува с пълномощно, това обстоятелство се отразява в избирателния списък срещу името на упълномощителя. Пълномощното следва да бъде предварително заверено с печата на адвокатския съвет най – късно в деня на избора. Пълномощното се задържа от избирателното бюро при подписването на гласоподавателя в избирателния списък и се съхранява заедно с останалите избирателни книжа.
в/ Един адвокат – пълномощник не може да представлява повече от един член на Адвокатската колегия, на основание чл. 81 , ал. 7 от Закона за адвокатурата.

По точка 4 от дневния ред:

Регистриране на кандидати за Председател на Адвокатски съвет град Кюстендил.
Постъпило е предложение от адв. Юлия Сапунджиева с вх. № 1018/04.12.2019г., с което е предложила за председател на АС – Кюстендил адв. Румен Василев Антимов.
Постъпило е заявление от адв. Румен Антимов с вх. № 1034/09.12.2019г., с което не желае кандидатурата му да бъде издигана за никаква изборна длъжност.

РЕШЕНИЕ № 4

На основание чл. 102 , ал. 2 от ЗА отказва да регистрира за кандидат за Председател на Адвокатски съвет град Кюстендил АДВ. РУМЕН ВАСИЛЕВ АНТИМОВ

По точка 5 от дневния ред:

Регистриране на кандидати за членове на Адвокатския съвет.
Постъпило е предложение от адв. Юлия Сапунджиева с вх. № 1018/04.12.2019г., с което е предложила кандидатури за членове на АС.

РЕШЕНИЕ № 5

На основание чл. 102 , ал. 2 и чл. 86, ал. 3 от ЗА регистрира за кандидати за членове на Адвокатски съвет град Кюстендил, както следва:
І.КАНДИДАТИ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА АДВОКАТСКИ СЪВЕТ
ИМЕ , ПРЕЗИМЕ И ФАМЛИЯ Адвокатски стаж Юридически стаж
1. АНИ ПЕТРОВА КАРАДЖИНОВА-КЬОСЕВА 16 17
2. МИЛЕТИ ВАСИЛЕВ ОРЕШАРСКИ 10 21
3. ЗДРАВКО БОЙКОВ ВАСИЛЕВ 12 12
4. ЙОРДАНКА ЛАЗАРОВА НАУМОВА-МЕТАНИЕВА 17 17
5. СТАНИСЛАВ ГЕНЧОВ ГАНЕВ 17 17

На основание чл. 102 , ал. 2 и чл. 86, ал. 3 от ЗА отказва да регистрира за кандидат за член на Адвокатски съвет град Кюстендил, както следва:
АДВ. СВЕТОЗАР БЛАГОЕВ ТРИЧКОВ, поради неизпълнение на условията на чл. 86, ал.

По точка 6 от дневния ред:

Регистриране на кандидати за членове на КС – Контролен съвет.
Постъпило е предложение от адв. Юлия Сапунджиева с вх. № 1018/04.12.2019г., с което е предложила кандидатури за членове на КС.

РЕШЕНИЕ № 6

На основание чл. 94, ал. 2 от ЗА регистрира за кандидати за членове на Контролен съвет град Кюстендил, както следва:
І.КАНДИДАТИ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА КОНТРОЛЕН СЪВЕТ

ИМЕ , ПРЕЗИМЕ И ФАМЛИЯ Адвокатски стаж Юридически стаж
1.ВАСИЛКА КРЪСТЕВА СОФРОНИЕВА-КОСТАДИНОВА 16 16
2. ИВО МИЛЧОВ ГЪРНЕВ 18 21
3. МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ЧОМАКОВА 15 15
4. РАЯ СТАНИСЛАВОВА ИВАНОВА 17 19

По точка 7 от дневния ред:

Регистриране на кандидати за членове на ДС - Дисциплинарен съд.
Постъпило е предложение от адв. Юлия Сапунджиева с вх. № 1018/04.12.2019г., с което е предложила кандидатури за членове на ДС.

РЕШЕНИЕ № 7

На основание чл. 96, ал. 2 от ЗА регистрира за кандидати за членове на ДС – Дисциплинарен съд град Кюстендил, както следва:
І.КАНДИДАТИ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ДИСЦИПЛИНАРНИЯ СЪД

ИМЕ , ПРЕЗИМЕ И ФАМЛИЯ Адвокатски стаж Юридически стаж
1. КАМЕЛИЯ ТОДОРОВА ПЕТРОВА 16 16
2. МИЛЕНА КИРИЛОВА ДАШЕВА 17 17
3. САШО СТОЙНЕВ ЯНЕВ 23 27
4. ЙОНКО ЙОРДАНОВ ГЕРГОВ 16 16
5. ИРЕНА АСЕНОВА КУЗМАНОВА-ПЕЙЧЕВА 32 37
6. ИВАЙЛО ГЕОРГИЕВ АЛЕКСИЕВ 16 16
7. ЮЛИЯ ИЛИЕВА ДИНЕВА-КОМИСАРОВА 17 17

Заседанието приключи в 14.45 часа

Председател:.......................
(Росица Борисова )
1.член:...............................

(Инна Златанова)
2.член:…………………………
(Евтим Малоселски )

Приложение №1

МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ

за провеждане на избори за органи на Кюстендилска адвокатска
колегия и за делегати за Общото събрание на адвокатите в страната,
насрочени за 25-26.01.2020 г.

I. БЮЛЕТИНИ И ПЛИК ЗА ГЛАСУВАНЕ

1. 1.Гласуването се извършва с бюлетини и непрозрачен плик по образец, утвърдени от Избирателната комисия на КАК.
1. 2.Гласува се с обща (интегрална) бюлетина съответно за:
а) Председател на адвокатски съвет на адвокатската колегия;
б) Членове на адвокатски съвет на адвокатската колегия;
в) Председател на дисциплинарен съд на адвокатската колегия;
г) Членове на дисциплинарен съд на адвокатската колегия;
д) Членове на контролен съвет на адвокатската колегия

1. 3. Гласува се с отделна бюлетина за избор на делегати от Адвокатска колегия Кюстендил за Общото събрание на адвокатите в страната.

2.1. Бюлетината се отпечатва общо на бяла хартия формат А4, в следната последователност:

а) Председател на адвокатски съвет на адвокатската колегия;
б) Членове на адвокатски съвет на адвокатската колегия;
в) Членове на контролен съвет на адвокатската колегия;
г) Председател на дисциплинарен съд на адвокатската колегия;
д) Членове на дисциплинарен съд на адвокатската колегия.

2.2. Бюлетината за избор на делегати от Адвокатска колегия Кюстендил за Общото събрание на адвокатите в страната се отпечатва на бяла хартия формат А3 в поредността на направените предложения.

3. Всяка бюлетина съдържа следните реквизити:
а) квадратче за отразяване на вота, в което е отпечатан поредният
номер на кандидата в съответствие с поредността на вписването му
в окончателния списък на кандидатите за съответния избор;
б) собствено бащино и фамилно име на кандидата;
в) Адвокатски стаж;
г) Юридически стаж;
4. Материали, намерени в избирателните пликове и в
избирателните кутии без плик, които не отговарят на
посочените по-горе изисквания, не се считат за глас и не се
отчитат при определяне на изборните резултати.

II. ДЕЙСТВИТЕЛНИ И НЕДЕЙСТВИТЕЛНИ БЮЛЕТИНИ
(ГЛАСОВЕ)

1. Действителността, съответно недействителността на гласовете
се установява за всяка отделна бюлетина за съответния вид избор.
Важно!!! Недействителността на бюлетината за един вид избор, не води след себе си до недействителност на бюлетата за останалите видове избори.

2. Действителна бюлетина /глас/:
Бюлетината /гласът/ е действителен, когато:
а) бюлетината е по установения образец и върху нея е поставен печат на Адвокатска колегия Кюстендил ;
б) от съдържанието на бюлетината може да се изведе еднозначно волята на вота;
в) означен е необходимият брой или по-малко кандидати за
съответния орган, както и съответно едно име за председател на
адвокатски съвет и за председател на дисциплинарен съд;
г) в плика няма поставени други предмети, освен бюлетините,
позволяващи да се разкрие тайната на вота (самоличността на
гласувалия).

3. Гласът е действителен и когато в бюлетината има отклонения,
дължащи се на дефекти и грешки при отпечатването, или когато
върху нея има механични увреждания или зацапвания.
Бюлетина по установения образец, съдържаща отразен знак, поставен с химикал, пишещ със син цвят, в квадратчетата за гласуване: "X" или "V", представлява действителен глас.

4. Когато знакът за отразяване на вота излиза извън квадратчето на
съответния кандидат, но не засяга друго квадратче, гласът е
действителен, включително и в случаите, когато навлиза в полето на
друг кандидат.

5. Недействителна бюлетина /глас/:
Гласът е недействителен, когато бюлетината не е по утвърдения
образец.
Гласът е недействителен, когато макар и бюлетината за съответния вид избор да е по установения образец, когато:

а) в бюлетината няма отразен вот в квадратчето за гласуване;
б) в бюлетината има отбелязване за повече от необходимия брой
кандидати за съответния орган, както и отбелязване в две или повече
квадратчета за гласуване за избор на председател на адвокатски съвет и
за председател на дисциплинарен съд;
в) пликът е празен.
г) в бюлетината е поставен знак, различен от "X" или "V";
д) знакът в бюлетината е поставен с химикал, пишещ, с цвят
различен от син.
е) върху бюлетината не е поставен печат на избирателно бюро.

6. Бюлетина намерена в избирателната кутия без плик не се отчита /брои/ при установяване на изборните резултати. Тези бюлетини се надписват с думите "Без плик" на лицевата страна по диагонал и се опаковат отделно.
7. Всяка недействителна бюлетина се унищожава с надпис: "недействителна" по диагонал през лицевата страна.
8. Всички недействителни гласове за съответния вид избор се вписват в протокола по чл.106 от Закона за адвокатурата.

III. ГЛАСУВАНЕ

1. Действия на Избирателното бюро /ИБ/ при откриване на избора:
а/ Изборът започва в обявения на Общото събрание ден и час в
присъствието на неангажирани с изборния процес адвокати, които са
избрани с решение на Общото събрание.
б/ Председателят на ИБ показва празната кутия на присъстващите, след което я затваря и запечатва с ленти, подписани от членовете на ИБ и се поставя печата на ИБ.

2. Действия на Избирателното бюро /ИБ/ по време на гласуването
а/ Когато пред ИБ дойде избирател, той се легитимира с документ за самоличност или с адвокатска карта пред член на ИБ. Членът на ИБ проверява дали адвокатът не е включен в списъка на адвокатите, които не са заплатили дължимите вноски (членски внос) към адвокатския съвет и към Висшия адвокатски съвет до 31.12.2019 година, включително. Ако адвокатът не е включен в този списък, членът на ИБ му подава бюлетина, като върху нея поставя печата на ИБ, както и плик за поставяне на бюлетината. Адвокатът се оттегля в мястото за гласуване, гласува, сгъва бюлетината и я поставя в плика, след което се връща в ИБ, пуска плика в избирателната кутия, подписва се в избирателния списък и членът на ИБ му връща документа за самоличност.

б/ Ако адвокатът е включен в списъка на адвокатите, които не
са заплатили дължимите вноски (членски внос) в срок до 31.12.2019 година, включително, то ИБ не го допуска да гласува.

в/ Ако адвокатът гласува с пълномощно, това обстоятелство се отразява в избирателния списък срещу името на упълномощителя. Пълномощното се задържа от избирателното бюро при подписването на гласоподавателя в избирателния списък и се съхранява заедно с останалите избирателни книжа.

г/ В случай на произвеждане на допълнителен избор, адвокатът, който желае да гласува чрез пълномощник, следва да предостави ново пълномощно за гласуване на допълнителния избор.

Важно: Един адвокат - пълномощник не може да представлява повече от един член на колегията, на основание чл.81. ал.7 от ЗА.

д/ Изборът завършва в обявения час, като председателят на ИБ обявява избора за приключил.

е/ Ако пред ИБ в края на избора има негласували избиратели, изборът приключва след като гласува последният адвокат!

IV. ПРЕБРОЯВАНЕ НА ГЛАСОВЕТЕ

1. След приключване на гласуването, Избирателната комисия
разпечатва избирателната кутия в присъствието на двама
неангажирани с изборния процес адвокати, които са избрани
предварително от Общото събрание.
2. Преди отваряне на избирателната кутия, ИБ попълва в
протокола следните данни:

- имената на членовете на ИБ;
- имената на неангажираните с изборния процес адвокати, които са присъствали при отваряне на кутията;
- в колко часа е започнал и приключил изборът;
- колко са адвокатите според избирателния списък;
- колко са гласувалите адвокати според подписите в списъка;
- колко са пълномощниците.

3. След отваряне на избирателната кутия, ИБ пристъпва към преброяване на гласовете и отчитане /определяне/ на резултатите от гласуването.
4. След разпечатване на избирателната кутия се изсипват всички пликове върху масата.
5. Най-напред се отделят бюлетините, намерени без плик, като същите се вписват на отделен ред в протокола.

6. Преброяват се намерените пликове и броят им се нанася на
отделен ред в протокола.
7. След това се пристъпва към отваряне на пликовете и изваждане на бюлетините.
8. Пликовете, в които не е намерена бюлетина се отделят,
върху тях се изпива „празен плик" и се броят за
недействителни бюлетини. Те са недействителни
бюлетини за всеки вид избор.

9. Пристъпва се към преброяване на бюлетините и установяване на резултатите за всеки отделен вид избор последователно:
Първо се преброяват подадените бюлетини за избор за органи на адвокатската колегия като:
А) за председател на адвокатския съвет, като се установява броят на действителните и на недействителните бюлетини. На отделни редове в протокола се отразяват:
- броят на подадените бюлетини за председател;
- броят на действителните бюлетини;
- броят на недействителните бюлетини;
На отделни редове се вписват броят на подадените бюлетини за всеки един от кандидатите за председател на Адвокатския съвет САС.
Б) преброяват се гласовете, подадени за кандидатите за членове на адвокатския съвет.
В) преброяват се гласовете, подадени за кандидатите за членове на контролния съвет.
Г) преброяват се гласовете, подадени за кандидатите за председател
на дисциплинарния съд.
Д) преброяват се гласовете, подадени за кандидатите за членове на
дисциплинарния съд.

Второ се преброяват бюлетините за избор на делегати от адвокатска колегия Кюстендил за общото събрание на адвокатите в страната.

10. След нанасяне на данните от гласуването в протокола, той се подписва от всички членове на ИБ.

V. ПРОТОКОЛИ НА ИЗБИРАТЕЛНОТО БЮРО

1. ИБ съставя протокол в 2 (два) екземпляра, в който вписва резултатите от броенето. Протоколът се подписва от членовете на ИБ и единият се предава на Избирателната комисия, а другият се запечатва в избирателната кутия, заедно с бюлетините, списъка на гласуване и списъка на нередовните платци и представените пълномощни.

VI. ДОПЪЛНИТЕЛЕН ИЗБОР

1. Допълнителният избор се провежда по реда предвиден за
основния избор.

Утвърдили:

1. Председател на ИБ:
2. Член:
3. Член: