А Д В О К А Т С К А К О Л Е Г И Я КЮСТЕНДИЛ
2500 КЮСТЕНДИЛ, УЛ.ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ № 64, ЕТ.3, ОФИС.1, (078) 547 048

П Р О Т О К О Л
№ 2 от 30.12.2019г.
Днес на 30.12.2019 година в 13,00 часа в гр.Кюстендил се проведе заседание на Избирателната комисия на Адвокатска колегия град Кюстендил, относно провеждане на избори за органи на КАК и делегати за Общото събрание на адвокатите в страната.
На заседанието присъстват следните членове на Избирателната комисия, както следва:

Председател: РОСИЦА СТОЙНЕВА БОРИСОВА
Членове: ИННА АНГЕЛОВА ЗЛАТАНОВА
ЕВТИМ БОРИСОВ МАЛОСЕЛСКИ

Комисията има изискуемия кворум за провеждането на заседание и за приемането на валидни решения.
Председателят откри заседанието и предложи следният дневен ред:

1. Регистриране на кандидати за Председател на АС.
2. Регистриране на кандидати за членове на АС.
3. Регистриране на кандидати за членове КС – Контролен съвет.
4. Регистриране на кандидати за председател на ДС.
5. Регистриране на кандидати за членове на ДС.
6. Разглеждане на заявление с вх. №1068/19.12.2019г. за оттегляне;

По точка 1 от дневния ред:

Регистриране на кандидати за Председател на Адвокатски съвет град Кюстендил.
Постъпили са предложения и заявления с вх. № 1069/20.12.2019г.; 1071/20.12.2019г.; №1074/20.12.2019г.; №1076/20.12.2019г.; №1082/23.12.2019г.; №1089/23.12.2019г.; №1090/23.12.2019г.; №1095/27.12.2019г.; , с които са издигнати кандидатури за председател на АС – Кюстендил:
РЕШЕНИЕ № 1

На основание чл. 102 , ал. 2 вр. чл. 91, ал. 1 от ЗА регистрира следните кандидати за председател на АС – Кюстендил:

№ ТРИ ИМЕНА Адвокатски стаж Юридически стаж
1 МАРИЯ ТОДОРОВА ТОДОРОВА 28 31
2 ЕМИЛ ДИМИТРОВ ВЕЛИНОВ 25 30
3 АНГЕЛ ИВАНОВ АНГЕЛОВ 8 18
4 ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЙОРДАНОВ 17 17

Със заявление с вх. № 1090/23.12.2019г. адв. ВАСЯ ПЕШЕВА е заявила, че не желае да бъде издигана кандидатурата ѝ за председател на АС – Кюстендил. На осн. на основание чл. 102 , ал. 2 ЗА отказва да регистрира за кандидат за Председател на Адвокатски съвет град Кюстендил АДВ. ВАСЯ ПАНТЕЛЕЕВА ПЕШЕВА,

По точка 2 от дневния ред:

Регистриране на кандидати за членове на Адвокатския съвет.
Постъпили са предложения и заявления с вх. № 1067/19.12.2019г.; вх. №1071/20.12.2019г.; № 1072/20.12.2019г.; № 1075/20.12.2019г.; №1082/23.12.2019г. №1083/23.12.2019г.; №1084/23.12.2019г.; №1085/23.12.2019г.; №1086/23.12.2019г.; №1087/23.12.2019г.; №1098/30.12.2019г.;, с които са издигнати кандидатури за членове на АС – Кюстендил:

РЕШЕНИЕ № 2

На основание чл. 102 , ал. 2 и чл. 86, ал. 3 от ЗА регистрира за кандидати за членове на Адвокатски съвет град Кюстендил, както следва:

№ ТРИ ИМЕНА Адвокатски стаж Юридически стаж
1 Камелия Тодорова Петрова 16 16
2 Мария Георгиева Чомакова 15 15
3 Станислав Генчов Ганев 17 17
4 Мария Тодорова Тодорова 28 31
5 Ани Петрова Караджинова-Кьосева 16 17
6 Ивайло Георгиев Алексиев 16 16
7 Антоанета Василева Винарова-Агаджикова 19 20
8 Тодорка Петкова Илиева-Скрипкина 15 15
9 Любчо Драганов Върбички 15 15
10 Константин Димов Дингозов 24 24
11 Анита Каменова Пешева-Пенева 20 21
12 Йорданка Лазарова Наумова-Метаниева 17 17
13 Милети Василев Орешарски 10 21
14 Роза Василева Атанасова 19 20
15 Десислава Миладинова Златкова 8 12
16 Симеонка Асенова Велкова-Манова 27 36
17 Светлана Петрова Канева 12 12
18 Славка Симеонова Илиева 27 41
19 Кирил Йорданов Станчев 16 16

По точка 3 от дневния ред:

Регистриране на кандидати за членове на КС – Контролен съвет.
Постъпили са предложения и заявления с вх. № 1067/19.12.2019г.; вх. №1071/20.12.2019г.; № 1075/20.12.2019г.; №1082/23.12.2019г. №1083/23.12.2019г.; №1084/23.12.2019г.; №1087/23.12.2019г.; с които са издигнати кандидатури за членове на КС:

РЕШЕНИЕ № 3

На основание чл. 102 , ал. 2 и чл. 94, ал. 2 от ЗА регистрира за кандидати за членове на Контролен съвет град Кюстендил, както следва:

№ ТРИ ИМЕНА Адвокатски стаж Юридически стаж
1 Ирена Асенова Кузманова-Пейчева 32 37
2 Албена Василева Симеонова 9 14
3 Рая Станиславова Иванова 17 19
4 Милети Василев Орешарски 10 21
5 Александър Борисов Тошев 19 19
6 Васил Миланов Велинов 27 27
7 Весела Димова Златанова 22 26
8 Ивона Райчова Павлова 20 20
9 Йорданка Лазарова Наумова-Метаниева 17 17
10 Радка Веселинова Дамова 13 13
11 Елена Райчова Бозовайска 17 20
12 Камелия Тодорова Петрова 16 16
13 Емил Йорданов Атанасов 19 23
14 Тодорка Петкова Илиева- Скрипкина 15 15
15 Кирил Йорданов Станчев 16 16
16 Евгени Стефанов Йорданов 17 17

По точка 4 от дневния ред:

Регистриране на кандидати за председател на ДС - Дисциплинарен съд.
Постъпили са предложения и заявления с вх. № 1067/19.12.2019г.; вх. № 1075/20.12.2019г.; №1084/23.12.2019г.; №1087/23.12.2019г.; с които са издигнати кандидатури за председател на ДС:
РЕШЕНИЕ № 4

На основание чл. 102 , ал. 2 и чл. 96, ал. 2 от ЗА регистрира за кандидати за председател на ДС – Дисциплинарен съд град Кюстендил, както следва:

№ ТРИ ИМЕНА Адвокатски стаж Юридически стаж
1 Сашо Стойчев Янев 23 27
2 Вася Пантелеева Пешева 17 17
3 Кирил Йорданов Станчев 16 16

По точка 5 от дневния ред:

Регистриране на кандидати за членове на ДС - Дисциплинарен съд.
Постъпили са предложения и заявления с вх. № 1067/19.12.2019г.; вх. № 1071/20.12.2019г.; 1075/20.12.2019г.; №1082/23.12.2019г.; №1083/23.12.2019г.; №1084/23.12.2019г.; №1087/23.12.2019г.; с които са издигнати кандидатури за членове на ДС:

РЕШЕНИЕ № 5

На основание чл. 102 , ал. 2 и чл. 96, ал. 2 от ЗА регистрира за членове за на ДС – Дисциплинарен съд град Кюстендил, както следва:

№ ТРИ ИМЕНА Адвокатски стаж Юридически стаж
1 Светозар Благоев Тричков 8 8
2 Николай Любенов Николов 15 15
3 Мария Апостолова Здравкова 9 9
4 Василка Кръстева Софрониева – Костадинова 16 16
5 Валентин Георгиев Стефанов 17 17
6 Йорданка Лазарова Наумова- Метаниева 17 17
7 Юлия Илиева Динева-Комисарова 17 17
8 Вася Пантелеева Пешева 17 17
9 Илиян Георгиев Хаджийски 15 15
10 Илияна Боянова Димитрова 17 19
11 Михаела Ясенова Крумова 14 16
12 Любомир Пенев Стоилков 25 25
13 Светлана Петрова Канева 12 12
14 Кирил Йорданов Станчев 16 16
15 Здравко Бойков Василев 12 12
16 Мария Георгиева Чомакова 15 15
17 Роза Василева Атанасова 19 20
18 Радка Веселинова Дамова 13 13
19 Елена Райчова Бозовайска 17 20
20 Камелия Тодорова Петрова 16 16
21 Емил Йорданов Атанасов 19 23
22 Красимир Любомиров Петров 16 16
23 Любчо Драганов Върбички 15 15
24 Десислава Василева Иванова 17 17
25 Румяна Василева Русимова 29 31

По точка 6 от дневния ред:

Постъпило е заявление с вх. № 1068/19.12.2019г. от адв. Юлия Сапунджиева, с което е уведомила избирателната комисия, че оттегля предложението си за кандидатури, които да участват в избора на органи на АК, подадено с вх. №1018/04.12.2019г.:

РЕШЕНИЕ № 6

На основание чл. 102, ал. 2 от ЗА дерегистрира допуснатите кандидати за членове на органи на АК – Кюстендил, регистрирани с решения № 5, № 6 и № 7, обективирани в Протокол № 1/18.12.2019г. на ИК.

Заседанието приключи в 18.00 часа

Председател:……......................
(Росица Борисова )
1.член:...............................
(Инна Златанова)
2.член:………………………………
(Евтим Малоселски )