П Р О Т О К О Л
№ 4 от 16.01.2020г.
Днес на 16.01.2020 година в 14,00 часа в гр.Кюстендил се проведе заседание на Избирателната комисия на Адвокатска колегия град Кюстендил, относно провеждане на избори за органи на КАК и делегати за Общото събрание на адвокатите в страната.
На заседанието присъстват следните членове на Избирателната комисия, както следва:

Председател: РОСИЦА СТОЙНЕВА БОРИСОВА
Членове: ИННА АНГЕЛОВА ЗЛАТАНОВА
ЕВТИМ БОРИСОВ МАЛОСЕЛСКИ

Комисията има изискуемия кворум за провеждането на заседание и за приемането на валидни решения.
Председателят откри заседанието и предложи следният дневен ред:

1. Разглеждане на предложение с Вх. № 37/14.01.2020г.
2. Разглеждане на заявление с Вх. №39/15.01.2020г.
3. Разглеждане на молба с Вх. №41/15.01.2020г.
4. Разглеждане на заявление с Вх. №45/16.01.2020г.
5. Разглеждане на молба с Вх. №49/16.01.2020г.
6. Вземане на решение относно съхранение на урната за гласуване за времето между първия и втория изборен ден.
7. Вземане на решение на основание чл. 103, ал. 4 от Закона за адвокатурата за обявяване на окончателния списък на кандидатите за председател на АС и ДС и за членове на органите на колегията;

По точка 1 от дневния ред:

ИК разгледа предложение с Вх. № 37/14.01.2020г. постъпило от адв. Мария Тодорова Тодорова, с което е предложила да бъдат включени в изборната бюлетина за избор на делегати на Общото събрание на адвокатите в страната, което ще се проведе в гр. София 22-23.02.2020г. следните адвокати:

1. СВЕТОЗАР БЛАГОЕВ ТРИЧКОВ
2. КАМЕЛИЯ ТОДОРОВА ПЕТРОВА
3. МИРОСЛАВ СТАНКЕВ БОЖУРИН
4. ВЛАДИМИР НИКОЛОВ РАДЕВ
5. АНГЕЛ ИВАНОВ АНГЕЛОВ
На основание чл. 99, ал. 1 и ал. 2 от ЗА регистрира за кандидати за делегати за Общото събрание на адвокатите от страната, както следва:

РЕШЕНИЕ № 1
№ ТРИ ИМЕНА Адвокатски стаж Юридически стаж
1 СВЕТОЗАР БЛАГОЕВ ТРИЧКОВ 8 8
2 КАМЕЛИЯ ТОДОРОВА ПЕТРОВА 16 16
3 МИРОСЛАВ СТАНКЕВ БОЖУРИН 9 9
4 ВЛАДИМИР НИКОЛОВ РАДЕВ 17 17
5 АНГЕЛ ИВАНОВ АНГЕЛОВ 8 18
По точка 2 от дневния ред:

ИК разгледа Заявление с вх. № 39/15.01.2020г. адв. Вася Пешева, с което заявява че не желае да бъде издигана кандидатурата ѝ за член на ДС при АК – Кюстендил и моли същата да бъде заличена.
След обсъждане на заявлението на осн. на основание чл. 102 , ал. 2 ЗА ИК на АК – Кюстендил, взе следното решение:
РЕШЕНИЕ № 2
Дерегистрира допуснатия кандидат адвокат Вася Пантелеева Пешева, както кандидат за член на Дисциплинарен съд на АК – Кюстендил.
По точка 3 от дневния ред:

ИК разгледа Молба с вх. № 41/15.01.2020г. адв. Тодорка Петкова Илиева-Скрипкина, с което заявява че не желае да бъде издигана кандидатурата ѝ за член на Контролния съвет при АК – Кюстендил и моли същата да бъде заличена.
След обсъждане на заявлението на осн. на основание чл. 102 , ал. 2 ЗА ИК на АК – Кюстендил, взе следното решение:

РЕШЕНИЕ № 3

Дерегистрира допуснатия кандидат адвокат Тодорка Петкова Илиева-Скрипкина, както кандидат за член на Контролен съвет на АК – Кюстендил.

По точка 4 от дневния ред:

ИК разгледа Заявление с вх. № 45/16.01.2020г. адв. Светлана Петрова Канева, с което заявява че не желае да бъде издигана кандидатурата ѝ за член на Дисциплинарен съд при АК – Кюстендил и моли същата да бъде заличена.
След обсъждане на заявлението на осн. на основание чл. 102 , ал. 2 ЗА ИК на АК – Кюстендил, взе следното решение:
РЕШЕНИЕ № 4

Дерегистрира допуснатия кандидат адвокат Светлана Петрова Канева, както кандидат за член на Дисциплинарен съд на АК – Кюстендил.

По точка 5 от дневния ред:

ИК разгледа Молба с вх. № 49/16.01.2020г. от адв. Ангел Иванов Ангелов, с която предлага на ИК да даде възможност на всеки един от регистрираните кандидати за председател на АК - Кюстендил, ако желае да представи в писмена форма своята визия за реализация на своя евентуален бъдещ мандат ако му бъде гласувано доверие, чрез изпращане на електронните адреси на всички колеги.
След обсъждане на молбата ИК, взе следното решение:

РЕШЕНИЕ № 5

Оставя без разглеждане предложението на адв. Ангел Иванов Ангелов. Провеждането на предизборната кампания е в рамките на субективната преценка на всеки един от кандидатите за председател на АК и всеки един от кандидатите може да сведе до знанието на всички колеги от АК – Кюстендил своята концепция/визия, чрез съответните социални мрежи и имейлите им.

По точка 6 от дневния ред:

Председателят на ИК докладва, че изборния ден ще започне на 25.01.2020г. (събота) от 13:00 часа до 17:00 часа в гр. Кюстендил, в ресторанта на Хотел „Парк-хотел-Кюстендил“, гр. Кюстендил и гласуването ще продължи на 26.01.2020г. (неделя) от 10:00 часа до 13:00 часа на същия ден в офиса на АК - гр. Кюстендил, в гр. Кюстендил, ул. Цар Освободител №64, ет. 3, поради което следва да се вземе решение за съхранението на урната с постъпилите гласувания за времето от 17:00 часа на 25.01.2020г. до 10:00 часа на 26.01.2020г.
На осн. чл. 102, ал. 2 ЗА – ИК на АК-Кюстендил, взе следното решение:

РЕШЕНИЕ № 6

Урната с постъпилите гласувания за времето от 17:00 часа на 25.01.2020г. до 10:00 часа на 26.01.2020г. ще се съхранява в кантората на нотариус Никола Младенов, находяща се в гр. Кюстендил, ул. Цар Освободител №64, ет. 2.

По точка 7 от дневния ред:
ИК обсъди окончателния списък на кандидатите за председател на Адвокатския съвет и Дисциплинарния съд и за членове на органи на колегията, спазвайки срока по чл. 103, ал. 4 от ЗА.

На осн. чл. 103, ал. 4 от ЗА, избирателната комисия взе следното решение:
РЕШЕНИЕ № 7

На основание чл. 103, ал. 4 от ЗА обявява окончателния списък на кандидатите за председател на Адвокатския съвет и Дисциплинарния съд и за членове на органи на колегията, който списък е оформен в Списък – Приложение № 1, който е неразделна част от настоящия Протокол №4/16.01.2020г. и Решение №7 от същия протокол.

Решенията на избирателната комисия да бъдат сведени до знанието членовете на Адвокатска колегия – град Кюстендил, чрез окачването им на видно място в седалището и адреса на управление на АК – Кюстендил в гр. Кюстендил, ул. Цар Освободител № 64, ет. 3 и чрез публикация в официалния сайт на Колегията.

Заседанието приключи в 17.30 часа

Председател:.......................
(Росица Борисова )
1.член:...............................

(Инна Златанова)
2.член:…………………………
(Евтим Малоселски )