А Д В О К А Т С К А К О Л Е Г И Я КЮСТЕНДИЛ
2500 КЮСТЕНДИЛ, УЛ.ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ № 64, ЕТ.3, ОФИС.1, (078) 547 048

П Р О Т О К О Л
№ 3 от 08.01.2020г.

Днес на 08.01.2020 година в 13,00 часа в гр. Дупница се проведе заседание на Избирателната комисия на Адвокатска колегия град Кюстендил, относно провеждане на избори за органи на КАК и делегати за Общото събрание на адвокатите в страната.
На заседанието присъстват следните членове на Избирателната комисия, както следва:
Председател: РОСИЦА СТОЙНЕВА БОРИСОВА
Членове: 1. ИННА АНГЕЛОВА ЗЛАТАНОВА
2. ЕВТИМ БОРИСОВ МАЛОСЕЛСКИ
Комисията има изискуемия кворум за провеждането на заседание и за приемането на валидни решения.
Председателят откри заседанието и предложи следният дневен ред:
1.Разглеждане на Жалба вх.№2/02.01.2020 г. .

По точка 1 от дневния ред:
Постъпила е жалба от адвокат Ангел Иванов Ангелов, член на АК – Кюстендил срещу Решение №2/30.12.2019 г. , поради липсата му в списъка, като кандидат за член на Адвокатски съвет.
Комисията констатира, че със заявление вх.№1089/23.12.2019 г. на основание чл.103, ал. 1 от Закона за адвокатурата, Ангел Иванов Ангелов е заявил лично кандидатурата си за и като член на Адвокатски съвет в Изборите за органи на АК – Кюстендил на 25 и 26 януари 2020 година.
Допуснатият пропуск следва да бъде отстранен, като адвокат Ангел Иванов Ангелов бъде включен в списъка на допуснатите кандидати регистрирани за членове на Адвокатски съвет , поради което Комисията взе решение:

РЕШЕНИЕ № 1

На основание чл. 102 , ал. 2 и чл. 86, ал. 3 от ЗА регистрира за кандидат за член на Адвокатски съвет град Кюстендил, както следва:

№ ТРИ ИМЕНА Адвокатски стаж Юридически стаж
1 Ангел Иванов Ангелов 8 18

Заседанието приключи в 13.30 часа .

Председател:..............................
(Росица Борисова )

1.член:...............................
(Инна Златанова)

2.член:…………………………
(Евтим Малоселски )