А Д В О К А Т С К А К О Л Е Г И Я КЮСТЕНДИЛ
2500 КЮСТЕНДИЛ, УЛ.ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ № 64, ЕТ.3, ОФИС.1, (078) 547 048

П Р О Т О К О Л № 6 / 27.11.2016 година
Днес на 27.11.2016 година /двадесет и седми ноември две хиляди и шестнадесета година/ в 16,00 часа в гр.Кюстендил се проведе заседание на Избирателната комисия на Адвокатска колегия град Кюстендил, относно провеждането на избори на управителни органи на Адвокатска колегия град Кюстендил,
На заседанието на 27.11.2016 година в 16.00 часа на основание чл. 101 и сл. от Закона за адвокатурата се откри заседание на избирателната комисия, на което присъстваха следните членове, а именно:
Председател: РОСИЦА СТОЙНЕВА БОРИСОВА
Членове:
МАРИЯ АПОСТОЛОВА ЗДРАВКОВА – редовен член;
МИЛЕНА КИРИЛОВА ДАШЕВА –редовен член;

и в присъствието на избраните двама неангажирани с изборния процес адвокати, а именно: Милена Богомилова Евтимова – Георгиева и Людмила Видинова Кадийска , КОМИСИЯТА ОБЯВИ приключване на гласуването и краят на изборният ден.
Съгласно чл. 106 от ЗА:
- ИК обяви, че изборът е започнал в 09.00 часа на 26.11.2016 година и приключи в 16.00 часа на 27.11.2016 година.
- Според избирателният списък адвокатите от АК Кюстендил са 225 броя /двеста двадесет и пет броя/.
- Гласувалите адвокати според подписите в списъка са 173 броя /сто седемдесет и три броя/.
-Пълномощниците според положените подписи в списъка и приложените пълномощни са 82 броя /осемдесет и два броя/.

Състава на избирателната комисия и в присъствието на двамата неангажирани с изборния процес адвокати, а именно: Милена Богомилова Евтимова – Георгиева и Людмила Видинова Кадийска на основание чл. 106, ал. 1 от Закона за адвокатурата пристъпи към разпечатване на избирателната кутия. След отваряне на избирателната кутия, ИК пристъпи към преброяване на гласовете и отчитане / определяне/ на резултатите от гласуването. В съответствие със закона преброяването на бюлетините се извършва публично.
След разпечатване на избирателната кутия се изсипаха всички пликове върху масата.
Най – напред се отделиха бюлетините, намерени без плик, като същите са както следва:
0 /нула / броя;
Преброиха се намерените пликове , които са 173 / сто седемдесет и три / броя;

След което комисията пристъпи към отваряне на пликовете и изваждане на бюлетините. Пликовете в които не е намерена бюлетина се отделиха и върху тях се изписа „празен плик“. Те са недействителни за всеки вид избор.
ИК пристъпи към преброяване на бюлетините и установяване на резултатите за всеки отделен избор последователно.
І. Първо се преброиха подадените бюлетини за избор за органи на адвокатската колегия, както следва:
1. / БРОЯТ ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АДВОКАТСКИЯ СЪВЕТ, като се установява броят на действителните и недействителните бюлетини. ИК отразява:
- общият броят на подадените бюлетини за председател на адвокатският съвет – 173 броя/сто седемдесет и три броя/;
- броят на действителните бюлетини – 167 броя /сто шестдесет и седем броя/;
- броят на недействителните бюлетини – 4 броя /четири броя/;
- броят на бюлетини без подаден вот – 2 броя /два броя/;

БРОЯТ ЗА ВСЕКИ ЕДИН ОТ КАНДИДАТИТЕ ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КАК:
1.1. РУМЕН ВАСИЛЕВ АНТИМОВ – 88 броя /осемдесет и осем/ действителни бюлетини;
1.2. КОНСТАНТИН ДИМОВ ДИНГОЗОВ – 79 броя /седемдесет и девет броя/ действителни бюлетини;

2. БРОЯТ НА ГЛАСОВЕТЕ ПОДАДЕНИ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА АДВОКАТСКИЯТ СЪВЕТ:

- общият броят на подадените бюлетини за членове на Адвокатския съвет град Кюстендил - 173 броя /сто седемдесет и три броя/;
- броят на действителните бюлетини – 167 броя /сто шестдесет и седем/;
- броят на недействителните бюлетини – 4 броя /четири броя/;
- броят на бюлетини без подаден вот –2 броя /два броя/;
ИМЕ , ПРЕЗИМЕ И ФАМЛИЯ Брой действителни гласове
1. КОНСТАНТИН ДИМОВ ДИНГОЗОВ 71
2. СЛАВКА ДИМИТРОВА ЛАЗАРОВА - НЕНЧЕВА 25
3. МИХАЕЛА ЯСЕНОВА КРУМОВА 31
4. ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ АРНАУДОВ 25
5. СТАНИСЛАВ ГЕНЧОВ ГАНЕВ 17
6. РУМЕН ВАСИЛЕВ АНТИМОВ 20
7. ЛЮБЧО ДРАГАНОВ ВЪРБИЧКИ 52
8. АНАНИ ГЕОРГИЕВ КОНСТАНТИНОВ 89
9. ВЛАДИМИР НИКОЛОВ РАДЕВ 61
10. РУМЯНА БОРИСОВА ЦЕКОВА 17
11. ГЕОРГИ СТОЙНЕВ ПАШОВ 11
12. АНТОАНЕТА ВАСИЛЕВА АГАДЖИКОВА – ВИНАРОВА 30
13. ЮЛИЯ МИЛЕТИЕВА САПУНДЖИЕВА 93
14. ИРИНА ИВАНОВА ИЛЬОВА 92
15. ЮЛИЯ ИЛИЕВА ДИНЕВА - КОМИСАРОВА 42
16. ВЕРА ЦЕКОВА СОКОЛОВА 75
17. СТОЯН ХРИСТОВ СТОЯНОВ 85
18. ИВАЙЛО ГЕОРГИЕВ АЛЕКСИЕВ 10
19. КИРИЛ ЙОРДАНОВ СТАНЧЕВ 25
20. ИЛИЯН ГЕОРГИЕВ ХАДЖИЙСКИ 21
21. ТОДОРКА ПЕТКОВА ИЛИЕВА – СКРИПКИНА 33
22. НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ БАЛАБАНОВ 29
23. ЕМИЛ ЙОРДАНОВ АТАНАСОВ 18
3./ БРОЯТ НА ГЛАСОВЕТЕ ПОДАДЕНИ ЗА КАНДИДАТИТЕ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА КОНТРОЛНИЯТ СЪВЕТ:
- общият броят на подадените бюлетини за кандидати за членове на контролният съвет – 173 броя /сто седемдесет и три броя/;
- броят на действителните бюлетини -166 броя /сто шестдесет и шест броя/;
- броят на недействителните бюлетини – 6 броя /шест броя/;
- броят на бюлетини без подаден вот – 1 брой /един брой/;
ИМЕ , ПРЕЗИМЕ И ФАМЛИЯ Брой действителни гласове
1. ЛЮБЧО ДРАГАНОВ ВЪРБИЧКИ 63
2. ВЕСЕЛА ДИМОВА ЗЛАТАНОВА 55
3. РУМЯНА БОРИСОВА ЦЕКОВА 121
4. ЙОРДАНКА ЛАЗАРОВА НАУМОВА -МЕТАНИЕВА 48
5. КАМЕЛИЯ ТОДОРОВА ПЕТРОВА 105
6. ИРЕНА АСЕНОВА КУЗМАНОВА - ПЕЙЧЕВА 88
7. АНИ ПЕТРОВА КАРАДЖИНОВА – КЬОСЕВА 97
8. СТАНИСЛАВ ГЕНЧОВ ГАНЕВ 24
9. САШО СТОЙЧЕВ ЯНЕВ 85
10. ВАСИЛ МИЛАНОВ ВЕЛИНОВ 32
11. РОЗА ВАСИЛЕВА АТАНАСОВА 22
12. РАДКА ВЕСЕЛИНОВА ДАМОВА 31
13. ЕЛЕНА РАЙЧОВА БОЗОВАЙСКА 19
4./ БРОЯТ НА ГЛАСОВЕТЕ ПОДАДЕНИ ЗА КАНДИДАТИТЕ ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДИСЦИПЛИНАРНИЯ СЪД
- общият броят на подадените бюлетини за председател на дисциплинарния съд – 173 броя /сто седемдесет и три / броя;
- броят на действителните бюлетини – 149 броя /сто четиридесет и девет / броя;
- броят на недействителните бюлетини – 2 броя /два / броя;
- броят на бюлетини без подаден вот – 22 броя / двадесет и два/;
Резултата както следва:
ИМЕ , ПРЕЗИМЕ И ФАМЛИЯ Брой действителни гласове
1. АНИТА КАМЕНОВА ПЕШЕВА – ПЕНЕВА 73
2. ВАСЯ ПАНТЕЛЕЕВА ПЕШЕВА 76
5./ БРОЯТ НА ГЛАСОВЕТЕ , ПОДАДЕНИ ЗА КАНДИДАТИТЕ ЗА ЧЛЕНОВЕ ЗА ДИСЦИПЛИНАРНИЯТ СЪД:
- общият броят на подадените бюлетини за кандидатите за членове на дисциплинарният съд – 173 броя /сто седемдесет и три/ броя;
- броят на действителните бюлетини – 168 броя /сто шестдесет и осем/ броя;
- броят на недействителните бюлетини – 4 броя /четири/ броя;
- броят на бюлетини без подаден вот – 1 брой /един/ брой;
ИМЕ , ПРЕЗИМЕ И ФАМЛИЯ Брой действителни гласове
1. ТОДОРКА ПЕТКОВА ИЛИЕВА - СКРИПКИНА 65
2. ИЛИЯН ГЕОРГИЕВ ХАДЖИЙСКИ 63
3. ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВ МИЛАНОВ 43
4. КИРИЛ ЙОРДАНОВ СТАНЧЕВ 57
5. АНТОАНЕТА ВАСИЛЕВА АГАДЖИКОВА - ВИНАРОВА 63
6. ДЕСИСЛАВА МИЛАДИНОВА ЗЛАТКОВА 105
7. СВЕТЛАНА ПЕТРОВА КАНЕВА 91
8 ЙОРДАНКА ЛАЗАРОВА НАУМОВА – МЕТАНИЕВА 110
9. НИКОЛАЙ ЛЮБЕНОВ НИКОЛОВ 89
10. ВАСИЛКА КРЪСТЕВА СОФРОНИЕВА – КОСТАДИНОВА 118
11. ЗДРАВКО БОЙКОВ ВАСИЛЕВ 101
12. ЙОНКО ЙОРДАНОВ ГЕРГОВ 51
13. МИЛЕТИ ВАСИЛЕВ ОРЕШАРСКИ 131
14. МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ЧОМАКОВА 116
15. РОЗА ВАСИЛЕВА АТАНАСОВА 23
16. РАДКА ВАСЕЛИНОВА ДАМОВА 40
17. ЕЛЕНА РАЙЧОВА БОЗОВАЙКА 23
Заседанието приключи в 20.00 часа
Председател:........................................
(Росица Борисова )

1.член:……..............................

(Мария Здравкова)
2.член:…………..……………………
(Милена Дашева )