А Д В О К А Т С К А К О Л Е Г И Я КЮСТЕНДИЛ
2500 КЮСТЕНДИЛ, УЛ.ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ № 64, ЕТ.3, ОФИС.1, (078) 547 048

П Р О Т О К О Л № 3 / 29.01.2017 година
Днес на 29.01.2017 година /двадесет и девети януари две хиляди и седемнадесета година/ в 13,00 часа в гр.Кюстендил се проведе заседание на Избирателната комисия на Адвокатска колегия град Кюстендил, относно провеждането на избор на делегати от адвокатска колегия Кюстендил за Общото събрание на адвокатите от страната,
На заседанието на 29.01.2017 година в 13.00 часа на основание чл. 101 и сл. от Закона за адвокатурата се откри заседание на избирателната комисия, на което присъстваха следните членове, а именно:
Председател: АНТОАНЕТА ВАСИЛЕВА АГАДЖИКОВА-ВИНАРОВА
Членове:
МИЛЕНА КИРИЛОВА ДАШЕВА –редовен член;
СВЕТОЗАР БЛАГОЕВ ТРИЧКОВ – редовен член.

и в присъствието на избраните двама неангажирани с изборния процес адвокати, а именно: Евгени Стефанов Йорданов и Тодорка Петкова Илиева-Скрипкина, КОМИСИЯТА ОБЯВИ приключване на гласуването и краят на изборният ден.
Съгласно чл. 106 от ЗА:
- ИК обяви, че изборът е започнал в 10.00 часа на 28.01.2017 година и приключи в 13.00 часа на 29.01.2017 година.
- Според избирателният списък адвокатите от АК Кюстендил са 226 броя /двеста двадесет и шест броя/.
- Гласувалите адвокати според подписите в списъка са 79 броя /седемдесет и девет броя/.
-Пълномощниците според положените подписи в списъка и приложените пълномощни са 27 броя /двадесет и седем/.

Състава на избирателната комисия и в присъствието на двамата неангажирани с изборния процес адвокати, а именно: Евгени Стефанов Йорданов и Тодорка Петкова Илиева-Скрипкина на основание чл. 106, ал. 1 от Закона за адвокатурата пристъпи към разпечатване на избирателната кутия. След отваряне на избирателната кутия, ИК пристъпи към преброяване на гласовете и отчитане / определяне/ на резултатите от гласуването. В съответствие със закона преброяването на бюлетините се извършва публично.
След разпечатване на избирателната кутия се изсипаха всички пликове върху масата.
Най – напред се отделиха бюлетините, намерени без плик, като същите са както следва:
0 /нула / броя;
Преброиха се намерените пликове, които са 79 /седемдесет и девет/ броя;

След което комисията пристъпи към отваряне на пликовете и изваждане на бюлетините.
ИК пристъпи към преброяване на бюлетините и установяване на резултатите за избори на делегати за Общото събрание на адвокатите от страната.
Преброиха се подадените бюлетини за избор на делегати от адвокатска колегия Кюстендил за Общото събрание на адвокатите от страната, както следва:
1. БРОЯТ НА ГЛАСОВЕТЕ,9 ПОДАДЕНИ ЗА ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТИ ОТ АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ КЮСТЕНДИЛ ЗА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АДВОКАТИТЕ ОТ СТРАНАТА:

- общият броят на подадените бюлетини за делегати за Общото събрание на адвокатите от страната - 79 броя /седемдесет и девет броя/;
- броят на действителните бюлетини – 73 броя /седемдесет и три/;
- броят на недействителните бюлетини – 6 броя /шест броя/;
- броят на бюлетини без подаден вот –0 броя /нула броя/;
ИМЕ , ПРЕЗИМЕ И ФАМЛИЯ Брой на действителните гласове
1. АТАНАС ЙОРДАНОВ КЛИНКОВ 1
2. МИЛКА НИКОЛОВА МОЛЕВА 5
3. АНАНИ ГЕОРГИЕВ КОНСТАНТИНОВ 30
4. КИРИЛ ПАНТАЛЕЕВ ПЕШЕВ 1
5. ГЕОРГИ СТОЙНЕВ ПАШОВ 2
6. РОСИЦА СТОЙНЕВА БОРИСОВА 25
7. КИРИЛ ЙОРДАНОВ СТАНЧЕВ 21
8. ЕМИЛ ДИМИТРОВ ВЕЛИНОВ 27
9. ИВАЙЛО ГЕОРГИЕВ АЛЕКСИЕВ 2
10. МАРИЯ ТОДОРОВА ТОДОРОВА 48
11. ЮЛИЯ МИЛЕТИЕВА САПУНДЖИЕВА 50
12. КАМЕЛИЯ ТОДОРОВА ПЕТРОВА 36
13. ИРЕНА АСЕНОВА КУЗМАНОВА – ПЕЙЧЕВА 14
14. АНИ ПЕТРОВА КАРАДЖИНОВА – КЬОСЕВА 31
15. ЙОРДАНКА ЛАЗАРОВА НАУМОВА – МЕТАНИЕВА 23
16. ВЛАДИМИР НИКОЛОВ РАДЕВ 8
17. СЛАВКА СИМЕОНОВА ИЛИЕВА 10
18. ИЛИЯНА БОЯНОВА ДИМИТРОВА 7
19. МИЛЕНА БОГОМИЛОВА ЕВТИМОВА – ГЕОРГИЕВА 41
Заседанието приключи в 13.30 часа
Председател:..../П/...............
(Антоанета Агаджикова- Винарова )

1.член...../П/..............

(Милена Дашева)
2.член:………/П/…………………
(Светозар Тричков)