П Р О Т О К О Л
№ 8 от 01.02.2020г.

Днес на 01.02.2020 година в 14,00 часа в гр.Кюстендил се проведе заседание на Избирателната комисия на Адвокатска колегия град Кюстендил, относно провеждане на избори за органи на КАК и делегати за Общото събрание на адвокатите в страната.
На заседанието присъстват следните членове на Избирателната комисия, както следва:
Председател: РОСИЦА СТОЙНЕВА БОРИСОВА
Членове: ИННА АНГЕЛОВА ЗЛАТАНОВА
ЕВТИМ БОРИСОВ МАЛОСЕЛСКИ
Комисията има изискуемия кворум за провеждането на заседание и за приемането на валидни решения.
Председателят откри заседанието и предложи следният дневен ред:
1. Разглеждане на молба с вх. №85 от 29.01.2020г. от адвокат Йорданка Лазарова Наумова-Метаниева.
2. Разглеждане на молба с вх. №99/31.01.2020г., от адвокат Евгени Стефанов Йорданов
3. Вземане на решение на основание чл.103, ал.4 от Закона за адвокатурата за обявяване на списъка на кандидатите за членове на АС, членове на КС, Председател на ДС и членове на ДС.

По точка 1 от дневния ред:

Постъпила е молба с вх. № 85/29.01.2020г., от адвокат Йорданка Лазарова Наумова-Метаниева, с което оттегля своята кандидатура за член на Адвокатски съвет и член на Контролен съвет към АК – Кюстендил и желае да бъде дерегистрирана като такава.


РЕШЕНИЕ № 1

На основание чл. 102, ал. 2 от ЗА дерегистрира допуснатия кандидат адвокат Йорданка Лазарова Наумова-Метаниева член на Адвокатски съвет и член на Контролен съвет към АК – Кюстендил, регистрирана с решение № 5, обективирано в Протокол № 1/18.12.2019г. на ИК и с решения №2 и № 3 обективирани в Протокол № 2/30.12.2019г. на ИК.


По точка 2 от дневния ред:

Постъпила е молба с вх. № 99/31.01.2020г., от адвокат Евгени Стефанов Йорданов, с което оттегля своята кандидатура за на Контролен съвет към АК – Кюстендил и желае да бъде дерегистриран като такъв.
РЕШЕНИЕ № 2

На основание чл. 102, ал. 2 от ЗА дерегистрира допуснатия кандидат адвокат Евгени Стефанов Йорданов за член на Контролен съвет към АК – Кюстендил, регистриран с решение № 3 обективирани в Протокол № 2/30.12.2019г. на ИК.По точка 3 от дневния ред:Утвърждава Списъка – Приложение 1 на кандидатите за членове на АС, членове на КС, Председател на ДС и членове на ДС.РЕШЕНИЕ № 3На основание чл. 103, ал. 4 от Закона за адвокатурата обявява списъка на кандидатите за допълнителен избор за членове на АС, членове на КС, Председател на ДС и членове на ДС, който списък е оформен в Списъка – Приложение 1, който е неразделна част от настоящия протокол № 8 от 31.01.2020 г.
Заседанието приключи в 15.00 часа
Председател:……......................
(Росица Борисова )1.член:...............................
(Инна Златанова)

2.член:………………………………
(Евтим Малоселски )