А Д В О К А Т С К А К О Л Е Г И Я КЮСТЕНДИЛ
2500 КЮСТЕНДИЛ, УЛ.ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ № 64, ЕТ.3, ОФИС.1, (078) 547 048

П Р О Т О К О Л
№1

Днес на 18.01.2019 година в 14,30 часа в гр.Кюстендил се проведе заседание на Избирателната комисия на Адвокатска колегия град Кюстендил, относно провеждане на избори за делегати за Общото събрание на адвокатите от страната
На заседанието присъстват следните членове на Избирателната комисия, както следва:

Председател: адв. Росица Стойнева Борисова
Членове: адв. Светозар Благоев Тричков
адв. Евтим Борисов Малоселски;

Комисията има изискуемия кворум за провеждането на заседание и за приемането на валидни решения.
Председателят откри заседанието и предложи следният дневен ред:

1. Утвърждаване на Методически указания за провеждане на избори за делегати за Общото събрание на адвокатите от страната – Приложение № 1.
2. Вземане на решение относно началото и края на гласуването при провеждане на изборите за делегати за Общото събрание на адвокатите от страната.
3. Вземане на решение относно изискванията за провеждането на гласуването в деня на избора.
4. Регистриране на кандидати за делегати за Общото събрание на адвокатите от страната и обявяване на окончателния списък.
5. Вземане на решение за съхранение на урната за времето от 16.00 часа на 26.01.2019 г. до 10.00 часа на 27.01.2019 г.

По точка 1 от дневния ред

Утвърждаване на Методически указания за провеждане на избори за делегати за Общото събрание на адвокатите от страната – Приложение № 1.

На основание чл. 102, ал. 1 от ЗА, ИК на Адвокатска Колегия Кюстендил взе следното

РЕШЕНИЕ № 1
Утвърждава Методически указания за провеждане на избори за делегати за Общото събрание на адвокатите от страната – Приложение № 1, което приложение е неразделна част от настоящият протокол № 1.
По точка 2 от дневния ред

Приемане на решение относно началото и края на гласуването в изборния ден при провеждане на изборите за делегати за Общото събрание на адвокатите от страната.

На основание чл. 102, ал. 1 от ЗА, ИК на Адвокатска Колегия Кюстендил взе следното

РЕШЕНИЕ № 2
Началото на изборният ден да започне на 26.01.2019 година от 10.00 часа до 16.00 часа в същият ден. Гласуването да продължи на 27.01.2019 година от 10.00 часа до 12.00 часа в офиса, находящ се в гр.Дупница, ул.“Солун“ №2,ет.3

По точка 3 от дневния ред

Приемане на решение относно провеждането на гласуването в деня на избора.

На основание чл. 102, ал. 1 от ЗА, ИК на Адвокатска Колегия Кюстендил взе следното

РЕШЕНИЕ № 3
а/ Ако адвокатът е включен в списъка на адвокатите, които не са заплатили дължимите вноски /членски внос/ в срок до 31.12.2018 година, включително, то ИК не го допуска да гласува.
б/ Ако адвокатът гласува с пълномощно, това обстоятелство се отразява в избирателния списък срещу името на упълномощителя. Пълномощното следва да бъде предварително заверено с печата на Адвокатския съвет най – късно в деня на избора. Пълномощното се задържа от избирателната комисия при подписването на гласоподавателя в избирателния списък и се съхранява заедно с останалите избирателни книжа.
в/ Един адвокат – пълномощник не може да представлява повече от един член на Адвокатската колегия, на основание чл. 81, ал. 7 от Закона за адвокатурата.
По точка 4 от дневния ред:

Регистриране на кандидати за делегати за Общото събрание на адвокатите от страната и обявяване на окончателния списък.
В Избирателна комисия при АК гр. Кюстендил са постъпили следните предложения:
Предложение вх. № 26/10.01.2019 г., с което на основание чл. 99, ал. 3 от ЗА са предложени за делегати за Общото събрание на адвокатите от страната следните адвокати:
1. МАРИЯ ДИМИТРОВА ЧОЧОВА
2. МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ЧОМАКОВА
3. ЕВТИМ БОРИСОВ МАЛОСЕЛСКИ
4. МИЛЕНА БОГОМИЛОВА ЕВТИМОВА – ГЕОРГИЕВА
5. СВЕТЛАНА ПЕТРОВА КАНЕВА
6. СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВА ИВАНОВА

Предложение вх. № 27/10.01.2019 г., с което на основание чл. 99, ал. 3 от ЗА са предложени за делегати за Общото събрание на адвокатите от страната следните адвокати:
1. ВАСЯ ПАНТЕЛЕЕВА ПЕШЕВА
2. СЛАВКА СИМЕОНОВА ИЛИЕВА

Предложение вх. № 33/11.01.2019 г., с което на основание чл. 99, ал. 3 от ЗА са предложени за делегати за Общото събрание на адвокатите от страната следните адвокати:
1. АНГЕЛ ИВАНОВ АНГЕЛОВ

Становище вх. № 58/18.01.2019 г., с което Евтим Борисов Малоселски прави отказ от направеното за него предложение да бъде избиран за делегат за Общото събрание на адвокатите от страната.

На основание чл. 99, ал. 1 и ал. 2 от ЗА регистрира за кандидати за делегати за Общото събрание на адвокатите от страната, както следва:

РЕШЕНИЕ № 4

І. КАНДИДАТИ ЗА ДЕЛЕГАТИ ЗА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АДВОКАТИТЕ ОТ СТРАНАТА
ИМЕ , ПРЕЗИМЕ И ФАМЛИЯ Адвокатски стаж Юридически стаж
1. МАРИЯ ДИМИТРОВА ЧОЧОВА 3 10
2. МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ЧОМАКОВА 15 16
3. ЕВТИМ БОРИСОВ МАЛОСЕЛСКИ 2 3
4. МИЛЕНА БОГОМИЛОВА ЕВТИМОВА -
ГЕОРГИЕВА 10 16
5. СВЕТЛАНА ПЕТРОВА КАНЕВА 12 12
6. СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВА ИВАНОВА 0 2
7. ВАСЯ ПАНТЕЛЕЕВА ПЕШЕВА 17 17
8. СЛАВКА СИМЕОНОВА ИЛИЕВА 26
9. АНГЕЛ ИВАНОВ АНГЕЛОВ 7 20
РЕШЕНИЕ № 4А

НЕ ДОПУСКА адвокат ЕВТИМ БОРИСОВ МАЛОСЕЛСКИ да бъде избиран за делегат за Общото събрание на адвокатите от страната, тъй като същият е член на избирателната комисия.

РЕШЕНИЕ № 4Б

На основание чл. 103, ал. 4 от Закона за Адвокатурата ИК обявява окончателния списък на кандидатите за делегати за Общото събрание на адвокатите от страната, както следва:
ИМЕ , ПРЕЗИМЕ И ФАМЛИЯ Адвокатски стаж Юридически стаж
1. МАРИЯ ДИМИТРОВА ЧОЧОВА 3 10
2. МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ЧОМАКОВА 15 16
3. МИЛЕНА БОГОМИЛОВА ЕВТИМОВА -
ГЕОРГИЕВА 10 16
4. СВЕТЛАНА ПЕТРОВА КАНЕВА 12 12
5. СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВА ИВАНОВА 0 2
6. ВАСЯ ПАНТЕЛЕЕВА ПЕШЕВА 17 17
7. СЛАВКА СИМЕОНОВА ИЛИЕВА 26 40
8. АНГЕЛ ИВАНОВ АНГЕЛОВ 7 20

По точка 5 от дневния ред:

Вземане на решение за съхранение на урната за времето от 16.00 часа на 26.01.2019 г. до 10.00 часа на 27.01.2019 г.

РЕШЕНИЕ № 5
Урната с постъпилите гласувания за времето от 16.00 часа на 26.01.2019 година до 10.00 часа на 27.01.2019 година ще се съхранява в кантората на нотариус Деница Георгиева Гърнева, находяща се в град Дупница, ул. „Николаевска“ №16.

РЕШЕНИЯТА на избирателната комисия да бъдат сведени до знанието на членовете на АК Кюстендил чрез залепването им на видно място в седалището и адреса на управление на АК Кюстендил в град Кюстендил, ул. „Цар Освободител“ 64, ет. 3 в гр.Дупница, ул.“Солун“ №2 и чрез публикация в официалния сайт на колегията.

Заседанието приключи в 15.30 часа
Председател:..../П/........
(адв. Росица Стойнева Борисова)
1.член:....../П/.......

(адв. Светозар Благоев Тричков)
2.член:……/П/……………….
(адв. Евтим Борисов Малоселски)