СПИСЪК – ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ ОТ ПРОТОКОЛ № 4/16.01.2020г. И РЕШЕНИЕ № 7 ОТ ПРОТОКОЛ № 4/16.01.2020г. НА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ГРАД КЮСТЕНДИЛ
Днес на 16.01.2020 година в 14,00 часа в гр.Кюстендил се проведе заседание на Избирателната комисия на Адвокатска колегия град Кюстендил, относно подготовката и провеждането на избори за органи на КАК и делегати за Общото събрание на адвокатите в страната, насрочени за 25.01.2020г. (събота) и 26.01.2020г. (неделя), в ресторанта на Хотел „Парк-хотел-Кюстендил“, гр. Кюстендил, като с решение № 7 от Протокол № 4/16.01.2020г. и н а осн. чл. 103, ал. 4 от ЗА обява ОКОНЧАТЕЛНИЯ СПИСЪК на кандидатите за председател на Адвокатския съвет и Дисциплинарния съд и за членове на органите на колегията, както следва:
I. КАНДИДАТИ ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АДВОКАТСКИ СЪВЕТ№ ТРИ ИМЕНА Адвокатски стаж Юридически стаж
1 МАРИЯ ТОДОРОВА ТОДОРОВА 28 31
2 ЕМИЛ ДИМИТРОВ ВЕЛИНОВ 25 30
3 АНГЕЛ ИВАНОВ АНГЕЛОВ 8 18
4 ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЙОРДАНОВ 17 17II. КАНДИДАТИ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА АДВОКАТСКИ СЪВЕТ№ ТРИ ИМЕНА Адвокатски стаж Юридически стаж
1 Камелия Тодорова Петрова 16 16
2 Мария Георгиева Чомакова 15 15
3 Станислав Генчов Ганев 17 17
4 Мария Тодорова Тодорова
5 Ани Петрова Караджинова-Кьосева 16 17
6 Ивайло Георгиев Алексиев 16 16
7 Антоанета Василева Агаджикова – Винарова 19 20
8 Тодорка Петкова Илиева-Скрипкина 15 15
9 Любчо Драганов Върбички 15 15
10 Константин Димов Дингозов 24 24
11 Анита Каменова Пешева-Пенева 20 21
12 Йорданка Лазарова Наумова-Метаниева 17 17
13 Милети Василев Орешарски 10 21
14 Роза Василева Атанасова 19 20
15 Десислава Миладинова Златкова 8 12
16 Симеонка Асенова Велкова-Манова 27 36
17 Светлана Петрова Канева 13 13
18 Славка Симеонова Илиева 27 41
19 Кирил Йорданов Станчев 16 16
20 Ангел Иванов Ангелов 8 18III. КАНДИДАТИ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА КОНТРОЛЕН СЪВЕТ№ ТРИ ИМЕНА Адвокатски стаж Юридически стаж
1 Ирена Асенова Кузманова-Пейчева 32 37
2 Албена Василева Симеонова 9 14
3 Рая Станиславова Иванова 17 19
4 Милети Василев Орешарски 10 21
5 Александър Борисов Тошев 19 19
6 Васил Миланов Велинов 27 27
7 Весела Димова Златанова 22 26
8 Ивона Райчова Павлова 20 20
9 Йорданка Лазарова Наумова-Метаниева 17 17
10 Радка Веселинова Дамова 13 13
11 Елена Райчова Бозовайска 17 20
12 Камелия Тодорова Петрова 16 16
13 Емил Йорданов Атанасов 19 23
14 Кирил Йорданов Станчев 16 16
15 Евгени Стефанов Йорданов 17 17IV. КАНДИДАТИ ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДС - ДИСЦИПЛИНАРЕН СЪД№ ТРИ ИМЕНА Адвокатски стаж Юридически стаж
1 Сашо Стойчев Янев 23 27
2 Вася Пантелеева Пешева 17 17
3 Кирил Йорданов Станчев 16 16

V. КАНДИДАТИ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ДС - ДИСЦИПЛИНАРЕН СЪД

№ ТРИ ИМЕНА Адвокатски стаж Юридически стаж
1 Светозар Благоев Тричков 8 8
2 Николай Любенов Николов 15 15
3 Мария Апостолова Здравкова 9 9
4 Василка Кръстева Софрониева – Костадинова 16 16
5 Валентин Георгиев Стефанов 17 17
6 Йорданка Лазарова Наумова- Метаниева 17 17
7 Юлия Илиева Динева-Комисарова 17 17
8 Илиян Георгиев Хаджийски 15 15
9 Илияна Боянова Димитрова 17 19
10 Михаела Ясенова Крумова 14 16
11 Любомир Пенев Стоилков 25 25
12 Кирил Йорданов Станчев 16 16
13 Здравко Бойков Василев 12 12
14 Мария Георгиева Чомакова 15 15
15 Роза Василева Атанасова 19 20
16 Радка Веселинова Дамова 13 13
17 Елена Райчова Бозовайска 17 20
18 Камелия Тодорова Петрова 16 16
19 Емил Йорданов Атанасов 19 23
20 Красимир Любомиров Петров 16 16
21 Любчо Драганов Върбички 15 15
22 Десислава Василева Иванова 17 17
23 Румяна Василева Русимова 29 31Списък – приложение № 1 да бъде сведен до знанието на членовете на АК – Кюстендил, чрез окачване на видно място в седалището и адреса на управление на АК – Кюстендил в град Кюстендил, ул. Цар Освободител № 64, ет. 3 и чрез публикация в официалния сайт на колегията.Председател:.......................
(Росица Борисова )
1.член:...............................(Инна Златанова)
2.член:…………………………
(Евтим Малоселски )