П О К А Н АСъветът на адвокатската колегия - Кюстендил на основание чл. 81, ал.1 и 2 от ЗА свиква редовно общо събрание на колегията на 25.01.2020 г. (събота) и 26.01.2020 г. (неделя) от 10:00 в ресторанта на хотел „Парк хотел - Кюстендил“ гр. Кюстендил при следния дневен ред:
1.Отчет за дейността на адвокатския съвет през отчетната 2019 г. и вземане решение по него;
2.Доклад на контролния съвет;
3.Отчет на дисциплинарния съд;
4.Приемане бюджета на съвета на колегията за финансовата 2020 г.;
5. Разглеждане на постъпили искания и предложения от компетентността на Общото събрание на АК – Кюстендил;
6. Избор на адвокатски съвет, председател на адвокатски съвет, контролен съвет, дисциплинарен съд и председател на дисциплинарен съд;
7.Избор на делегати за общото събрание на адвокатите в страната;
8.Разни
При липса на кворум общото събрание ще се проведе от 11:00 ч. на същите дати и на същото място.
Председател на АС:
(адв. Румен Антимов)