П О К А Н А

Съветът на адвокатската колегия - Кюстендил на основание чл. 81, ал.1 и 2 от ЗА свиква редовно общо събрание на колегията на 27.01.2018 г. (събота) и 28.01.2018 г. (неделя) от 10:00 в ресторанта на хотел „ПАРК ХОТЕЛ КЮСТЕНДИЛ“ гр.Кюстендил при следния дневен ред:
1.Отчет за дейността на адвокатския съвет през отчетната 2017г. и вземане решение по него;
2.Доклад на контролния съвет;
3.Отчет на дисциплинарния съд;
4.Приемане бюджета на съвета на колегията за финансовата 2018 г.;
5.Избор на делегати за общото събрание на адвокатите в страната.
6.Разни
При липса на кворум общото събрание ще се проведе от