ДО АДВОКАТСКИ СЪВЕТ

на АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ

гр. КЮСТЕНДИЛ

М О Л Б А

От ………………………………………………………………………………………………. /име, презиме и фамилия/ Постоянен адрес:…….….…………………………………………………………………… ………………………….……………………………………………………………………... Служебен адрес:……….……………………………………......……………………………... …………………………………………………………………………………………………. Телефон:…………….……………..…………………………………………………………. Ел. поща:…………………………………………….……………………………………….. УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, Моля, Адвокатския съвет да бъда приет/та, като член на АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ – КЮСТЕНДИЛ. Отговарям на изискванията посочени в Закона за адвокатурата. Прилагам следните документи: 1. Нотар. заверен препис от Диплом за завършено висше юридическо образование регистрационен №………………..на.…………………………..………университет. 2. Нотариално заверен препис от Удостоверение за правоспособност №………..…/…………………г. издадено от Министерство на Правосъдието. 3. Свидетелство за съдимост. 4. Медицинско удостоверение. 5. Автобиография. 6. Декларация за липса на пречки по чл.5, ал.2 от Закона за адвокатурата. 7. Доказателства за юридически стаж 8. Снимки Дата………………………..г. С уважение: /подпис/