Приложение №1

МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ

за провеждане на избори за делегати за Общото събрание на адвокатите от страната, насрочени за 27-28.01.2018 г.

I. БЮЛЕТИНИ И ПЛИК ЗА ГЛАСУВАНЕ

1. 1.Гласуването се извършва с бюлетини и непрозрачен плик по образец, утвърдени от Избирателната комисия на САК.
1. 2.Гласува се с бюлетина с изброени кандидати за делегати за Общото събрание на адвокатите от страната.
2.1. Бюлетината за избор на делегати от Адвокатска колегия Кюстендил за Общото събрание на адвокатите в страната се отпечатва на бяла хартия формат А3 в поредността на направените предложения.
3. Бюлетината съдържа следните реквизити:
а) квадратче за отразяване на вота, в което е отпечатан поредният
номер на кандидата в съответствие с поредността на вписването му
в окончателния списък на кандидатите за избора;
б) собствено, бащино и фамилно име на кандидата;
4. Материали, намерени в избирателните пликове и в
избирателните кутии без плик, които не отговарят на
посочените по-горе изисквания, не се считат за глас и не се
отчитат при определяне на изборните резултати.

II. ДЕЙСТВИТЕЛНИ И НЕДЕЙСТВИТЕЛНИ БЮЛЕТИНИ
(ГЛАСОВЕ)

1. Действителността, съответно недействителността на гласовете
се установява за всяка отделна бюлетин.
2. Действителна бюлетина /глас/:
Бюлетината /гласът/ е действителен, когато:
а) бюлетината е по установения образец и върху нея е поставен печат на Адвокатска колегия Кюстендил ;
б) от съдържанието на бюлетината може да се изведе еднозначно волята на вота;
в) означен е необходимият брой или по-малко кандидати;
г) в плика няма поставени други предмети, освен бюлетината,
позволяващи да се разкрие тайната на вота (самоличността на
гласувалия).
3. Гласът е действителен и когато в бюлетината има отклонения,
дължащи се на дефекти и грешки при отпечатването, или когато
върху нея има механични увреждания или зацапвания.
Бюлетина по установения образец, съдържаща отразен знак, поставен с химикал, пишещ със син цвят, в квадратчетата за гласуване: "X" или "V", представлява действителен глас.

4. Когато знакът за отразяване на вота излиза извън квадратчето на
съответния кандидат, но не засяга друго квадратче, гласът е
действителен, включително и в случаите, когато навлиза в полето на
друг кандидат.

5. Недействителна бюлетина /глас/:
Гласът е недействителен, когато бюлетината не е по утвърдения
образец.
Гласът е недействителен, когато макар и бюлетината за избора да е по установения образец, когато:

а) в бюлетината няма отразен вот в квадратчето за гласуване;
б) в бюлетината има отбелязване за повече от необходимия брой
кандидати;
в) пликът е празен.
г) в бюлетината е поставен знак, различен от "X" или "V";
д) знакът в бюлетината е поставен с химикал, пишещ, с цвят
различен от син.
е) върху бюлетината не е поставен печат на избирателно бюро.

6. Бюлетина намерена в избирателната кутия без плик не се отчита /брои/ при установяване на изборните резултати. Тези бюлетини се надписват с думите "Без плик" на лицевата страна по диагонал и се опаковат отделно.
7. Всяка недействителна бюлетина се унищожава с надпис: "недействителна" по диагонал през лицевата страна.
8. Всички недействителни гласове за избора се вписват в протокола по чл.106 от Закона за адвокатурата.

III. ГЛАСУВАНЕ

1. Действия на Избирателното бюро /ИБ/ при откриване на избора:
а/ Изборът започва в обявения на Общото събрание ден и час в
присъствието на неангажирани с изборния процес адвокати, които са
избрани с решение на Общото събрание.
б/ Председателят на ИБ показва празната кутия на присъстващите, след което я затваря и запечатва с ленти, подписани от членовете на ИБ и се поставя печата на ИБ.

2. Действия на Избирателното бюро /ИБ/ по време на гласуването
а/ Когато пред ИБ дойде избирател, той се легитимира с документ за самоличност или с адвокатска карта пред член на ИБ. Членът на ИБ проверява дали адвокатът не е включен в списъка на адвокатите, които не са заплатили дължимите вноски (членски внос) към адвокатския съвет и към Висшия адвокатски съвет до 31.12.2017 година, включително. Ако адвокатът не е включен в този списък, членът на ИБ му подава бюлетина, като върху нея поставя печата на ИБ, както и плик за поставяне на бюлетината. Адвокатът се оттегля в мястото за гласуване, гласува, сгъва бюлетината и я поставя в плика, след което се връща в ИБ, пуска плика в избирателната кутия, подписва се в избирателния списък и членът на ИБ му връща документа за самоличност.

б/ Ако адвокатът е включен в списъка на адвокатите, които не
са заплатили дължимите вноски (членски внос) в срок до 31.12.2017 година, включително, то ИБ не го допуска да гласува.

в/ Ако адвокатът гласува с пълномощно, това обстоятелство се отразява в избирателния списък срещу името на упълномощителя. Пълномощното се задържа от избирателното бюро npи подписването на гласоподавателя в избирателния списък и се съхранява заедно с останалите избирателни книжа.

Важно: Един адвокат - пълномощник не може да представлява повече от един член на колегията, на основание чл.81. ал.7 от ЗА.

д/ Изборът завършва в обявения час, като председателят на ИБ обявява избора за приключил.

е/ Ако пред ИБ в края на избора има негласували избиратели, изборът приключва след като гласува последният адвокат!

IV. ПРЕБРОЯВАНЕ НА ГЛАСОВЕТЕ

1. След приключване на гласуването, Избирателната комисия
разпечатва избирателната кутия в присъствието на двама
неангажирани с изборния процес адвокати, които са избрани
предварително от Общото събрание.
2. Преди отваряне на избирателната кутия, ИБ попълва в
протокола следните данни:

- имената на членовете на ИБ;
- имената на неангажираните с изборния процес адвокати, които са присъствали при отваряне на кутията;
- в колко часа е започнал и приключил изборът;
- колко са адвокатите според избирателния списък;
- колко са гласувалите адвокати според подписите в списъка;
- колко са пълномощниците.

3. След отваряне на избирателната кутия, ИБ пристъпва към преброяване на гласовете и отчитане /определяне/ на резултатите от гласуването.
4. След разпечатване на избирателната кутия се изсипват всички пликове върху масата.
5. Най-напред се отделят бюлетините, намерени без плик, като същите се вписват на отделен ред в протокола.

6. Преброяват се намерените пликове и броят им се нанася на
отделен ред в протокола.
7. След това се пристъпва към отваряне на пликовете и изваждане на бюлетините.
8. Пликовете, в които не е намерена бюлетина се отделят,
върху тях се изписва „празен плик" и се броят за
недействителни бюлетини.
9. Пристъпва се към преброяване на бюлетините и установяване на резултатите за избора.
Преброяват се бюлетините за избор на делегати от адвокатска колегия Кюстендил за общото събрание на адвокатите в страната.

10. След нанасяне на данните от гласуването в протокола, той се подписва от всички членове на ИБ.

V. ПРОТОКОЛИ НА ИЗБИРАТЕЛНОТО БЮРО

1. ИБ съставя протокол в 2 (два) екземпляра, в който вписва резултатите от броенето. Протоколът се подписва от членовете на ИБ и единият се предава на Избирателната комисия, а другият се запечатва в избирателната кутия, заедно с бюлетините, списъка на гласуване и списъка на нередовните платци и представените пълномощни. Протоколът се подписва от председателя и членовете на избирателната комисия, след което с нарочно решение ИБ се произнася за резултата от избора. Решението и протоколът се обявяват на публично място в АС в първия работен ден, следващ деня на избора.