А Д В О К А Т С К А К О Л Е Г И Я КЮСТЕНДИЛ
2500 КЮСТЕНДИЛ, УЛ.ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ № 64, ЕТ.3, ОФИС.1, (078) 547 048

ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – АК КЮСТЕНДИЛ
ИЗБОРИ ЗА ДЕЛЕГАТИ ЗА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АДВОКАТИТЕ ВСТРАНАТА от 28.01.2017 година и 29.01.2017 година

РЕШЕНИE във връзка с
П Р О Т О К О Л № 3 / 29.01.2017 година
ОТНОСНО: УСТАНОВЯВАНЕ И ОБЯВЯВАНЕ РЕЗУЛТАТА ОТ ИЗБОРА ЗА ДЕЛЕГАТИ ЗА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АДВОКАТИТЕ В СТРАНАТА.
Днес, на 29.01.2017 година /двадесет и девети януари две хиляди и седемнадесета година/ в 13,00 часа в гр.Кюстендил , комисия в състав:

Председател: АНТОАНЕТА ВАСИЛЕВА АГАДЖИКОВА-ВИНАРОВА
Членове:
МИЛЕНА КИРИЛОВА ДАШЕВА –редовен член;
СВЕТОЗАР БЛАГОЕВ ТРИЧКОВ – редовен член.

и в присъствието на избраните двама неангажирани с изборния процес адвокати, а именно: Евгени Стефанов Йорданов и Тодорка Петкова Илиева-Скрипкина,

След извършено публично преброяване на бюлетините на основание чл. 106, ал. 1 от ЗА и въз основа на съставеният на основание чл. 106, ал. 2 и ал. 3 от ЗА ПРОТОКОЛ № 3 / 29.01.2017 година от Избирателната комисия за установяване на резултатите от гласуването , избирателната комисия УСТАНОВИ и ОБЯВИ резултати по отношение на избора за ДЕЛЕГАТИ ЗА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АДВОКАТИТЕ В СТРАНАТА, кандидатите адвокати: адвокат МАРИЯ ТОДОРОВА ТОДОРОВА – 48 броя /четиридесет и осем/ гласа от действителните бюлетини, адвокат ЮЛИЯ МИЛЕТИЕВА САПУНДЖИЕВА – 50 броя /петдесет/ гласа от действителните бюлетини, адвокат МИЛЕНА БОГОМИЛОВА ЕВТИМОВА - ГЕОРГИЕВА – 41 броя /четиридесет и един/ гласа от действителните бюлетини. Адвокатите са получили повече от половината от гласовете от действителните бюлетини съгласно закона, поради което и на основание чл. 99, ал. 4 и чл. 107, ал. 1 от Закона за адвокатурата, ИК взе следното единодушно решение:

РЕШЕНИЕ № 1

2.1. ОБЯВЯВА за избрани следните делегати, които да представляват АК Кюстендил на ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АДВОКАТИТЕ В СТРАНАТА - адвокатите:
1. МАРИЯ ТОДОРОВА ТОДОРОВА – 48 броя действителни гласа;
2. ЮЛИЯ МИЛЕТИЕВА САПУНДЖИЕВА - 50 броя действителни гласа;
3. МИЛЕНА БОГОМИЛОВА ЕВТИМОВА - ГЕОРГИЕВА – 41 броя действителни гласа;

ИК КОНСТАТИРА, че не е попълнен броя на кандидатите, които да представляват АК Кюстендил, като ДЕЛЕГАТИТЕ в ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АДВОКАТИТЕ В СТРАНАТА за 3 /трима/ делегати от общо 6 /шест/, поради което следва де се проведе допълнителен избор за ДЕЛЕГАТИТЕ ЗА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АДВОКАТИТЕ В СТРАНАТА, който ще се проведе на 05.02.2017 година от 10.00 часа до 13.00 часа на същия ден в офиса на АК Кюстендил, който се намира в гр. Кюстендил, ул. „Цар Освободител“ № 64, ет. 3, офис 1, между следните кандидати, а именно:
ИМЕ , ПРЕЗИМЕ И ФАМЛИЯ Брой на действителните гласове
1. АТАНАС ЙОРДАНОВ КЛИНКОВ 1
2. МИЛКА НИКОЛОВА МОЛЕВА 5
3. АНАНИ ГЕОРГИЕВ КОНСТАНТИНОВ 30
4. КИРИЛ ПАНТАЛЕЕВ ПЕШЕВ 1
5. ГЕОРГИ СТОЙНЕВ ПАШОВ 2
6. РОСИЦА СТОЙНЕВА БОРИСОВА 25
7. КИРИЛ ЙОРДАНОВ СТАНЧЕВ 21
8. ЕМИЛ ДИМИТРОВ ВЕЛИНОВ 27
9. ИВАЙЛО ГЕОРГИЕВ АЛЕКСИЕВ 2
10. КАМЕЛИЯ ТОДОРОВА ПЕТРОВА 36
11. ИРЕНА АСЕНОВА КУЗМАНОВА – ПЕЙЧЕВА 14
12. АНИ ПЕТРОВА КАРАДЖИНОВА – КЬОСЕВА 31
13. ЙОРДАНКА ЛАЗАРОВА НАУМОВА – МЕТАНИЕВА 23
14. ВЛАДИМИР НИКОЛОВ РАДЕВ 8
15. СЛАВКА СИМЕОНОВА ИЛИЕВА 10
16. ИЛИЯНА БОЯНОВА ДИМИТРОВА 7
Решението да се обяви на публично място в Адвокатския съвет в първия работен ден следващ деня на избора, а именно: 30.01.2017 година.
Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 7 от ЗА в 7 –мо дневен срок от обявяването му.
Председател: ......./П/.....
/Антоанета Агаджикова-Винарова/

Членове:1.…………/П/………………… /Милена Дашева /

2. …………………/П/……………..
/Светозар Тричков/

Решението е обявено на 30.01.2017 година в 09.00 часа.