А Д В О К А Т С К А К О Л Е Г И Я КЮСТЕНДИЛ
2500 КЮСТЕНДИЛ, УЛ.ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ № 64, ЕТ.3, ОФИС.1, (078) 547 048

П Р О Т О К О Л № 4 / 05.02.2017 година
Днес на 05.02.2017 година /пети февруари две хиляди и седемнадесета година/ в 13,00 часа в гр.Кюстендил се проведе заседание на Избирателната комисия на Адвокатска колегия град Кюстендил, относно провеждането на допълнителен избор на делегати от адвокатска колегия Кюстендил за Общото събрание на адвокатите от страната.
На заседанието на 05.02.2017 година в 13.00 часа на основание чл. 101 и сл. от Закона за адвокатурата се откри заседание на избирателната комисия, на което присъстваха следните членове, а именно:
Председател: АНТОАНЕТА ВАСИЛЕВА АГАДЖИКОВА-ВИНАРОВА
Членове:
МИЛЕНА КИРИЛОВА ДАШЕВА –редовен член;
СВЕТОЗАР БЛАГОЕВ ТРИЧКОВ – редовен член.

и в присъствието на избраните двама неангажирани с изборния процес адвокати, а именно: Евгени Стефанов Йорданов и Тодорка Петкова Илиева-Скрипкина, КОМИСИЯТА ОБЯВИ приключване на гласуването и краят на изборният ден.
Съгласно чл. 106 от ЗА:
- ИК обяви, че изборът е започнал в 10.00 часа и приключи в 13.00 часа на 05.02.2017 година.
- Според избирателният списък адвокатите от АК Кюстендил са 226 броя /двеста двадесет и шест броя/.
- Гласувалите адвокати според подписите в списъка са 71 броя /седемдесет и един броя/.
-Пълномощниците според положените подписи в списъка и приложените пълномощни са 37 броя /тридесет и седем/.

Състава на избирателната комисия и в присъствието на двамата неангажирани с изборния процес адвокати, а именно: Евгени Стефанов Йорданов и Тодорка Петкова Илиева-Скрипкина на основание чл. 106, ал. 1 от Закона за адвокатурата пристъпи към разпечатване на избирателната кутия. След отваряне на избирателната кутия, ИК пристъпи към преброяване на гласовете и отчитане / определяне/ на резултатите от гласуването. В съответствие със закона преброяването на бюлетините се извършва публично.
След разпечатване на избирателната кутия се изсипаха всички пликове върху масата.
Най – напред се отделиха бюлетините, намерени без плик, като същите са както следва:
0 /нула / броя;
Преброиха се намерените пликове, които са 71 /седемдесет и един/ броя;

След което комисията пристъпи към отваряне на пликовете и изваждане на бюлетините.
ИК пристъпи към преброяване на бюлетините и установяване на резултатите от допълнителния избор за делегати за Общото събрание на адвокатите от страната.

Броят на делегатите от адвокатска колегия Кюстендил за Общото събрание на адвокатите от страната е определен на основание чл. 112, ал. 1 и ал. 3 от Закона за адвокатурата, и съгласно цитираните разпоредби е ШЕСТ ДЕЛЕГАТИ. С Решение № 1 от 29.01.2017 година, ИК е обявила за избрани ТРИМА ДЕЛЕГАТИ от адвокатска колегия Кюстендил за Общото събрание на адвокатите от страната. До допълнителния избор на 05.02.2017 година са допуснати 16 /шестнадесет/ кандидата, от които следва да се попълни броят на делегатите от адвокатска колегия Кюстендил за Общото събрание на адвокатите от страната с трима делегати. За избрани делегати се обявяват кандидатите, получили най – голям брой гласове.

Преброиха се подадените бюлетини за избор на делегати от адвокатска колегия Кюстендил за Общото събрание на адвокатите от страната, както следва:
1. БРОЯТ НА ГЛАСОВЕТЕ, ПОДАДЕНИ ЗА ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТИ ОТ АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ КЮСТЕНДИЛ ЗА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АДВОКАТИТЕ ОТ СТРАНАТА:

- общият броят на подадените бюлетини за делегати за Общото събрание на адвокатите от страната - 71 броя /седемдесет и един броя/;
- броят на действителните бюлетини – 64 броя /шестдесет и четири/;
- броят на недействителните бюлетини – 7 броя /седем броя/;
- броят на бюлетини без подаден вот –0 броя /нула броя/;
ИМЕ , ПРЕЗИМЕ И ФАМЛИЯ Брой на действителните гласове
1. АТАНАС ЙОРДАНОВ КЛИНКОВ 0
2. МИЛКА НИКОЛОВА МОЛЕВА 0
3. АНАНИ ГЕОРГИЕВ КОНСТАНТИНОВ 20
4. КИРИЛ ПАНТАЛЕЕВ ПЕШЕВ 0
5. ГЕОРГИ СТОЙНЕВ ПАШОВ 3
6. РОСИЦА СТОЙНЕВА БОРИСОВА 19
7. КИРИЛ ЙОРДАНОВ СТАНЧЕВ 21
8. ЕМИЛ ДИМИТРОВ ВЕЛИНОВ 23
9. ИВАЙЛО ГЕОРГИЕВ АЛЕКСИЕВ 1
10. КАМЕЛИЯ ТОДОРОВА ПЕТРОВА 37
11. ИРЕНА АСЕНОВА КУЗМАНОВА – ПЕЙЧЕВА 40
12. АНИ ПЕТРОВА КАРАДЖИНОВА – КЬОСЕВА 22
13. ЙОРДАНКА ЛАЗАРОВА НАУМОВА – МЕТАНИЕВА 1
14. ВЛАДИМИР НИКОЛОВ РАДЕВ 0
15. СЛАВКА СИМЕОНОВА ИЛИЕВА 2
16. ИЛИЯНА БОЯНОВА ДИМИТРОВА 1

Заседанието приключи в 14.00 часа
Председател:...../п/............
(Антоанета Агаджикова- Винарова )

1.член:……......../п/........

(Милена Дашева)
2.член:…………/п/……………………
(Светозар Тричков)