А Д В О К А Т С К А К О Л Е Г И Я КЮСТЕНДИЛ
2500 КЮСТЕНДИЛ, УЛ.ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ № 64, ЕТ.3, ОФИС.1, (078) 547 048

ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – АК КЮСТЕНДИЛ
ДОПЪЛНИТЕЛЕН ИЗБОР ЗА ДЕЛЕГАТИ ЗА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АДВОКАТИТЕ ВСТРАНАТА от 05.02.2017 година

РЕШЕНИE във връзка с
П Р О Т О К О Л № 4 / 05.02.2017 година
ОТНОСНО: УСТАНОВЯВАНЕ И ОБЯВЯВАНЕ РЕЗУЛТАТА ОТ ДОПЪЛНИТЕЛЕН ИЗБОР ЗА ДЕЛЕГАТИ ЗА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АДВОКАТИТЕ В СТРАНАТА.
Днес, на 05.02.2017 година /пети февруари две хиляди и седемнадесета година/ в 13,00 часа в гр.Кюстендил , комисия в състав:

Председател: АНТОАНЕТА ВАСИЛЕВА АГАДЖИКОВА-ВИНАРОВА
Членове:
МИЛЕНА КИРИЛОВА ДАШЕВА –редовен член;
СВЕТОЗАР БЛАГОЕВ ТРИЧКОВ – редовен член.

и в присъствието на избраните двама неангажирани с изборния процес адвокати, а именно: Евгени Стефанов Йорданов и Тодорка Петкова Илиева-Скрипкина,
Броят на делегатите от адвокатска колегия Кюстендил за Общото събрание на адвокатите от страната е определен на основание чл. 112, ал. 1 и ал. 3 от Закона за адвокатурата, и съгласно цитираните разпоредби е ШЕСТ ДЕЛЕГАТИ. С Решение № 1 от 29.01.2017 година, ИК е обявила за избрани ТРИМА ДЕЛЕГАТИ от адвокатска колегия Кюстендил за Общото събрание на адвокатите от страната. До допълнителния избор на 05.02.2017 година са допуснати 16 /шестнадесет/ кандидата, от които следва да се попълни броят на делегатите от адвокатска колегия Кюстендил за Общото събрание на адвокатите от страната с трима делегати. За избрани делегати се обявяват кандидатите, получили най – голям брой гласове.

След извършено публично преброяване на бюлетините на основание чл. 106, ал. 1 от ЗА и въз основа на съставеният на основание чл. 106, ал. 2 и ал. 3 от ЗА ПРОТОКОЛ № 4 /05.02.2017 година от Избирателната комисия за установяване на резултатите от гласуването, избирателната комисия УСТАНОВИ, че в допълнителния избор са гласували 71 членове от АК Кюстендил със 7 броя недействителни бюлетини и 64 броя действителни бюлетини. От действителните бюлетини – 40 броя са подадени за кандидата ИРЕНА АСЕНОВА КУЗМАНОВА – ПЕЙЧЕВА, 37 броя са подадени за кандидата КАМЕЛИЯ ТОДОРОВА ПЕТРОВА и 23 броя са подадени за кандидата ЕМИЛ ДИМИТРОВ ВЕЛИНОВ, с оглед на което ИК взе следното единодушно решение:

РЕШЕНИЕ № 1

2.1. ОБЯВЯВА за избрани следните делегати, които да представляват АК Кюстендил на ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АДВОКАТИТЕ В СТРАНАТА - адвокатите:
1. ИРЕНА АСЕНОВА КУЗМАНОВА – ПЕЙЧЕВА – 40 броя действителни гласа;
2. КАМЕЛИЯ ТОДОРОВА ПЕТРОВА - 37 броя действителни гласа;
3. ЕМИЛ ДИМИТРОВ ВЕЛИНОВ – 23 броя действителни гласа;

ОБЯВЯВА за попълнен броят на делегатите, които ще представляват АК Кюстендил на Общото събрание на адвокатите в страната.
Решението да се обяви на публично място в Адвокатския съвет в първия работен ден следващ деня на избора, а именно: 06.02.2017 година.
Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 7 от ЗА в 7 –мо дневен срок от обявяването му.
Председател: ………/п/………………………….
/Антоанета Агаджикова-Винарова/

Членове:1.…………/п/…………
/Милена Дашева /

2. ……/п/………………..
/Светозар Тричков/

Решението е обявено на 06.02.2017 година в 09.00 часа.