А Д В О К А Т С К А К О Л Е Г И Я КЮСТЕНДИЛ
2500 КЮСТЕНДИЛ, УЛ.ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ № 64, ЕТ.3, ОФИС.1, (078) 547 048

П Р О Т О К О Л
№1

Днес на 18.01.2018 година в 14,30 часа в гр.Кюстендил се проведе заседание на Избирателната комисия на Адвокатска колегия град Кюстендил, относно провеждане на избори за делегати за Общото събрание на адвокатите от страната
На заседанието присъстват следните членове на Избирателната комисия, както следва:

Председател: СИМЕОНКА АСЕНОВА ВЕЛКОВА - МАНОВА
Членове:
МИЛЕНА КИРИЛОВА ДАШЕВА
СВЕТОЗАР БЛАГОЕВ ТРИЧКОВ;

Комисията има изискуемия кворум за провеждането на заседание и за приемането на валидни решения.
Председателят откри заседанието и предложи следният дневен ред:

1. Утвърждаване на Методически указания за провеждане на избори за делегати за Общото събрание на адвокатите от страната – Приложение № 1.
2. Вземане на решение относно началото и края на гласуването при провеждане на изборите за делегати за Общото събрание на адвокатите от страната.
3. Вземане на решение относно провеждането на гласуването в деня на избора.
4. Регистриране на кандидати за делегати за Общото събрание на адвокатите от страната и обявяване на окончателния списък.
5. Вземане на решение за съхранение на урната за времето от 16.00 часа на 27.01.2018 г. до 10.00 часа на 28.01.2018 г.
По точка 1 от дневния ред

Утвърждаване на Методически указания за провеждане на избори за делегати за Общото събрание на адвокатите от страната – Приложение № 1.

На основание чл. 102, ал. 1 от ЗА, ИК на Адвокатска Колегия Кюстендил взе следното

РЕШЕНИЕ № 1
Утвърждава Методически указания за провеждане на избори за делегати за Общото събрание на адвокатите от страната – Приложение № 1, което приложение е неразделна част от настоящият протокол № 1.
По точка 2 от дневния ред

Приемане на решение относно началото и края на гласуването в изборния ден при провеждане на изборите за делегати за Общото събрание на адвокатите от страната.

На основание чл. 102, ал. 1 от ЗА, ИК на Адвокатска Колегия Кюстендил взе следното

РЕШЕНИЕ № 2

Началото на изборният ден да започне на 27.01.2018 година от 10.00 часа до 16.00 часа в същият ден. Гласуването да продължи на 28.01.2018 година от 10.00 часа до 13.00 часа на същият ден.
По точка 3 от дневния ред

Приемане на решение относно провеждането на гласуването в деня на избора.

На основание чл. 102, ал. 1 от ЗА, ИК на Адвокатска Колегия Кюстендил взе следното

РЕШЕНИЕ № 3

а/ Ако адвокатът е включен в списъка на адвокатите, които не са заплатили дължимите вноски /членски внос/ в срок до 31.12.2017 година, включително, то ИК не го допуска да гласува.
б/ Ако адвокатът гласува с пълномощно, това обстоятелство се отразява в избирателния списък срещу името на упълномощителя. Пълномощното следва да бъде предварително заверено с печата на Адвокатския съвет най – късно в деня на избора. Пълномощното се задържа от избирателната комисия при подписването на гласоподавателя в избирателния списък и се съхранява заедно с останалите избирателни книжа.
в/ Един адвокат – пълномощник не може да представлява повече от един член на Адвокатската колегия, на основание чл. 81, ал. 7 от Закона за адвокатурата.
По точка 4 от дневния ред:

Регистриране на кандидати за делегати за Общото събрание на адвокатите от страната и обявяване на окончателния списък.
В Избирателна комисия при АК гр. Кюстендил са постъпили следните предложения:
Предложение вх. № 37/15.01.2018 г., с което на основание чл. 99, ал. 3 от ЗА са предложени за делегати за Общото събрание на адвокатите от страната следните адвокати:
1. СЛАВКА СИМЕОНОВА ИЛИЕВА;
2. СВЕТЛАНА ПЕТРОВА КАНЕВА;
3. СВЕТОЗАР БЛАГОЕВ ТРИЧКОВ;
4. РУМЕН ВАСИЛЕВ АНТИМОВ;
5. ЮЛИЯ МИЛЕТИЕВА САПУНДЖИЕВА;
6. МАРИЯ ДИМИТРОВА ЧОЧОВА.
На основание чл. 99, ал. 1 и ал. 2 от ЗА регистрира за кандидати за делегати за Общото събрание на адвокатите от страната, както следва:

РЕШЕНИЕ № 4
І. КАНДИДАТИ ЗА ДЕЛЕГАТИ ЗА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АДВОКАТИТЕ ОТ СТРАНАТА
ИМЕ , ПРЕЗИМЕ И ФАМЛИЯ Адвокатски стаж Юридически стаж
1. СВЕТЛАНА ПЕТРОВА КАНЕВА 11 11
2. РУМЕН ВАСИЛЕВ АНТИМОВ 24 31
3. ЮЛИЯ МИЛЕТИЕВА САПУНДЖИЕВА 22 27
4. МАРИЯ ДИМИТРОВА ЧОЧОВА 2 7
РЕШЕНИЕ № 4А

Адвокат СЛАВКА СИМЕОНОВА ИЛИЕВА е депозирала молба с вх. № 43 / 16.01.2018г. с която е заявила че оттегля кандидатурата си за делегат за Общото събрание на адвокатите в страната.
РЕШЕНИЕ № 4Б

НЕ ДОПУСКА адвокат СВЕТОЗАР БЛАГОЕВ ТРИЧКОВ да бъде избиран за делегат за Общото събрание на адвокатите от страната, тъй като същият е член на избирателната комисия.

РЕШЕНИЕ № 4В
На основание чл. 103, ал. 4 от Закона за Адвокатурата ИК обявява окончателния списък на кандидатите за делегати за Общото събрание на адвокатите от страната, както следва:

ИМЕ , ПРЕЗИМЕ И ФАМЛИЯ Адвокатски стаж Юридически стаж
1. СВЕТЛАНА ПЕТРОВА КАНЕВА 11 11
2. РУМЕН ВАСИЛЕВ АНТИМОВ 24 31
3. ЮЛИЯ МИЛЕТИЕВА САПУНДЖИЕВА 22 27
4. МАРИЯ ДИМИТРОВА ЧОЧОВА 2 7
По точка 5 от дневния ред:

Вземане на решение за съхранение на урната за времето от 16.00 часа на 27.01.2018 г. до 10.00 часа на 28.01.2018 г.
РЕШЕНИЕ № 5

Урната с постъпилите гласувания за времето от 16.00 часа на 27.01.2018 година до 10.00 часа на 28.01.2018 година ще се съхранява в кантората на нотариус Никола Младенов, находяща се в град Кюстендил, ул. „Цар Освободител“ 64, ет. 2.
РЕШЕНИЯТА на избирателната комисия да бъдат сведени до знанието на членовете на АК Кюстендил чрез залепването им на видно място в седалището и адреса на управление на АК Кюстендил в град Кюстендил, ул. „Цар Освободител“ 64, ет. 3 и чрез публикация в официалния сайт на колегията.
Заседанието приключи в 17.00 часа
Председател:......./П/......................................
(Симеонка Асенова Велкова- Манова)
1.член:..../П/.............................

(Милена Дашева)
2.член:……/П/……………………
(СветозарТричков )