А Д В О К А Т С К А К О Л Е Г И Я КЮСТЕНДИЛ
2500 КЮСТЕНДИЛ, УЛ.ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ № 64, ЕТ.3, ОФИС.1, (078) 547 048

П Р О Т О К О Л № 2
Днес на 25.01.2018 година в 14,30 часа в гр. Кюстендил се проведе заседание на Избирателната комисия на Адвокатска колегия град Кюстендил, относно извършването, подготовката и провеждането на избори за делегати за Общото събрание на адвокатите от страната, насрочени за 27.01.2018 година /събота/от 10.00 часа до 16.00 часа и 28.01.2018 година /неделя/ от 10.00 до 13.00 часа включително, в град Кюстендил, в ресторанта на парк хотел ,, Кюстендил“.

На заседанието на 25.01.2018 година в 14.30 часа на основание чл. 101 и сл. от Закона за адвокатурата се откри заседание на избирателната комисия, на което присъстваха следните членове, а именно:

Председател: СИМЕОНКА АСЕНОВА ВЕЛКОВА - МАНОВА
Членове:
МИЛЕНА КИРИЛОВА ДАШЕВА
СВЕТОЗАР БЛАГОЕВ ТРИЧКОВ;

Комисията има изискуемия кворум за провеждането на заседание и за приемането на валидни решения.
Председателят откри заседанието и предложи следният дневен ред:

1. Утвърждаване на образец на бюлетина за избор на делегати на Адвокатска колеги я Кюстендил 27 и 28 януари 2018г. за Общото събрание на адвокатите в страната.
По точка 1 от дневния ред

Утвърждаване на образец на бюлетина за избор на делегати на Адвокатска колеги я Кюстендил 27 и 28 януари 2018г. за Общото събрание на адвокатите в страната.
РЕШЕНИЕ № 1
На основание т.1.1 от Методическите указания, утвърждава образец на бюлетина за избор на делегати на Адвокатска колегия Кюстендил 27 и 28 януари 2018г. за Общото събрание на адвокатите в страната, съгласно Приложение №2, което приложение е неразделна част от настоящия Протокол № 2.
РЕШЕНИЯТА на избирателната комисия да бъдат сведени до знанието на членовете на АК Кюстендил чрез залепването им на видно място в седалището и адреса на управление на АК Кюстендил в град Кюстендил, ул. „Цар Освободител“ 64, ет. 3 и чрез публикация в официалния сайт на колегията.

Заседанието приключи в 16.00 часа и се обяви на 25.01.2018 година.

Председател:......./П/......................................
(Симеонка Асенова Велкова - Манова)
1.член:..../П/.............................
(Милена Дашева)
2.член:……/П/……………………
(Светозар Тричков) Протокола беше обявен на 25.01.2018г. в 16.30 часа.