А Д В О К А Т С К А К О Л Е Г И Я КЮСТЕНДИЛ
2500 КЮСТЕНДИЛ, УЛ.ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ № 64, ЕТ.3, ОФИС.1, (078) 547 048

П Р О Т О К О Л № 3 / 28.01.2018 година
Днес на 28.01.2018 година /двадесет и осми януари две хиляди и осемнадесета година/ в 13,30 часа в гр.Кюстендил се проведе заседание на Избирателната комисия на Адвокатска колегия град Кюстендил, относно провеждането на избор на делегати от адвокатска колегия Кюстендил за Общото събрание на адвокатите от страната.
На заседанието на 28.01.2018 година в 13.00 часа на основание чл. 101 и сл. от Закона за адвокатурата се откри заседание на избирателната комисия, на което присъстваха следните членове, а именно:
Председател: СИМЕОНКА АСЕНОВА ВЕЛКОВА- МАНОВА
Членове:
МИЛЕНА КИРИЛОВА ДАШЕВА –редовен член;
СВЕТОЗАР БЛАГОЕВ ТРИЧКОВ – редовен член.

и в присъствието на избраните двама неангажирани с изборния процес адвокати, а именно: Любомир Пенев Стоилков и Йордан Каменов Тодоров, КОМИСИЯТА ОБЯВИ приключване на гласуването и краят на изборният ден.
Съгласно чл. 106 от ЗА:
- ИК обяви, че изборът е започнал в 10.00 часа на 27.01.2018г. до 16.00 часа на 27.01.2018г. и от 10.00 часа на 28.01.2018г. и приключи в 13.00 часа на 28.01.2018 година.
- Според избирателният списък адвокатите от АК Кюстендил са 221 броя /двеста двадесет и един броя/.
- Гласувалите адвокати според подписите в списъка са 42 /четиридесет и два / броя.
-Пълномощниците според положените подписи в списъка и приложените пълномощни са 0 /нула/ броя.

Състава на избирателната комисия и в присъствието на двамата неангажирани с изборния процес адвокати, а именно: Любомир Пенев Стоилков и Йордан Каменов Тодоров на основание чл. 106, ал. 1 от Закона за адвокатурата пристъпи към разпечатване на избирателната кутия. След отваряне на избирателната кутия, ИК пристъпи към преброяване на гласовете и отчитане / определяне/ на резултатите от гласуването. В съответствие със закона преброяването на бюлетините се извършва публично.
След разпечатване на избирателната кутия се изсипаха всички пликове върху масата.
Най – напред се отделиха бюлетините, намерени без плик, като същите са както следва:
0 /нула / броя;
Преброиха се намерените пликове, които са 42 / четиридесет и два / броя;

След което комисията пристъпи към отваряне на пликовете и изваждане на бюлетините.

Преброиха се подадените бюлетини за избор на делегати от адвокатска колегия Кюстендил за Общото събрание на адвокатите от страната, както следва:
1. БРОЯТ НА ГЛАСОВЕТЕ, ПОДАДЕНИ ЗА ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТИ ОТ АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ КЮСТЕНДИЛ ЗА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АДВОКАТИТЕ ОТ СТРАНАТА:

- общият броят на подадените бюлетини за делегати за Общото събрание на адвокатите от страната - 42 броя / четиридесет и два броя/;
- броят на действителните бюлетини – 38 броя /тридесет и осем/;
- броят на недействителните бюлетини – 3 броя /три броя/;
- броят на бюлетини без подаден вот –1 броя /една брой/;
ИМЕ , ПРЕЗИМЕ И ФАМЛИЯ Брой на действителните гласове
1. СВЕТЛАНА ПЕТРОВА КАНЕВА 36
2. РУМЕН ВАСИЛЕВ АНТИМОВ 37
3. ЮЛИЯ МИЛЕТИЕВА САПУНДЖИЕВА 37
4. МАРИЯ ДИМИТРОВА ЧОЧОВА 35
Заседанието приключи в 14.00 часа
Председател:............/п/..........................
(Симеонка Асенова Велкова- Манова )

1.член:……../п/........................

(Милена Дашева)
2.член:………/п/…………………
(Светозар Тричков)