А Д В О К А Т С К А К О Л Е Г И Я КЮСТЕНДИЛ
2500 КЮСТЕНДИЛ, УЛ.ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ № 64, ЕТ.3, ОФИС.1, (078) 547 048

ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – АК КЮСТЕНДИЛ
ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТИ ЗА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АДВОКАТИТЕ В СТРАНАТА

РЕШЕНИE във връзка с
П Р О Т О К О Л № 3 / 28.01.2018 година
ОТНОСНО: УСТАНОВЯВАНЕ И ОБЯВЯВАНЕ РЕЗУЛТАТА ОТ ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТИ ЗА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АДВОКАТИТЕ В СТРАНАТА.
Днес, на 28.01.2018 година /двадесет и осми януари две хиляди и осемнадесета година/ в 13,00 часа в гр.Кюстендил , комисия в състав:

Председател: СИМЕОНКА АСЕНОВА ВАСИЛЕВА-МАНОВА
Членове:
МИЛЕНА КИРИЛОВА ДАШЕВА –редовен член;
СВЕТОЗАР БЛАГОЕВ ТРИЧКОВ – редовен член.

и в присъствието на избраните двама неангажирани с изборния процес адвокати, а именно: Любомир Пенев Стоилков и Йордан Каменов Тодоров,
След извършено публично преброяване на бюлетините на основание чл. 106, ал. 1 от ЗА и въз основа на съставеният на основание чл. 106, ал. 2 и ал. 3 от ЗА ПРОТОКОЛ № 3 /28.01.2018 година на Избирателната комисия за установяване на резултатите от гласуването, избирателната комисия УСТАНОВИ, че в проведения избор са гласували 42 членове от АК Кюстендил с установени 4 броя недействителни бюлетини и 38 броя действителни бюлетини. От действителните бюлетини – 37 броя са подадени за кандидата РУМЕН ВАСИЛЕВ АНТИМОВ, 37 броя са подадени за кандидата ЮЛИЯ МИЛЕТИЕВА САПУНДЖИЕВА, 36 броя са подадени за кандидата СВЕТЛАНА ПЕТРОВА КАНЕВА и 35 броя са подадени за кандидата МАРИЯ ДИМИТРОВА ЧОЧОВА. ИК прие следното решение:

РЕШЕНИЕ № 1

2.1. ОБЯВЯВА за избрани следните делегати, които да представляват АК Кюстендил на ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АДВОКАТИТЕ В СТРАНАТА – 24 и 25 февруари 2018г., адвокатите:

1. РУМЕН ВАСИЛЕВ АНТИМОВ - 37 броя действителни гласа
2. ЮЛИЯ МИЛЕТИЕВА САПУНДЖИЕВА – 37 броя действителни гласа
3. СВЕТЛАНА ПЕТРОВА КАНЕВА – 36 броя действителни гласа;
4. МАРИЯ ДИМИТРОВА ЧОЧОВА – 35 броя действителни гласа;

ОБЯВЯВА делегатите, които ще представляват АК Кюстендил на Общото събрание на адвокатите в страната.
Решението да се обяви на публично място в Адвокатския съвет в първия работен ден следващ деня на избора, а именно: 29.01.2018 година 09.00 часа.
Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 7 от ЗА в 7 –мо дневен срок от обявяването му.
Председател: ………/П/…………………………….
/Симеонка Асенова Велкова-Манова/

Членове:1.………/П/……………………
/Милена Дашева /

2. ……………/П/………..
/Светозар Тричков/

Решението е обявено на 29.01.2018 година в 09.00 часа.