А Д В О К А Т С К А К О Л Е Г И Я КЮСТЕНДИЛ
2500 КЮСТЕНДИЛ, УЛ.ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ № 64, ЕТ.3, ОФИС.1, (078) 547 048
П Р О Т О К О Л № 2
Днес на 24.01.2019 година в 14,30 часа в гр. Кюстендил се проведе заседание на Избирателната комисия на Адвокатска колегия град Кюстендил, относно извършването, подготовката и провеждането на избори за делегати за Общото събрание на адвокатите от страната, насрочени за 26.01.2019 година /събота/от 10.00 часа до 16.00 часа и 27.01.2019 година /неделя/ от 10.00 до 12.00 часа включително, в град Дупница, в ресторанта на хотел ,, Рила“.

На заседанието на 24.01.2019 година в 14.30 часа на основание чл. 101 и сл. от Закона за адвокатурата се откри заседание на избирателната комисия, на което присъстваха следните членове, а именно:

Председател: адв. Росица Стойнева Борисова
Членове: адв. Светозар Благоев Тричков
адв. Евтим Борисов Малоселски;

Комисията има изискуемия кворум за провеждането на заседание и за приемането на валидни решения.
Председателят откри заседанието и предложи следният дневен ред:
1. Утвърждаване на образец на бюлетина за избор на делегати на Адвокатска колеги я Кюстендил 26 и 27 януари 2019г. за Общото събрание на адвокатите в страната.
По точка 1 от дневния ред

Утвърждаване на образец на бюлетина за избор на делегати на Адвокатска колегия Кюстендил на 26 и 27 януари 2019г. за Общото събрание на адвокатите в страната.
РЕШЕНИЕ № 1
На основание т.1.1 от Методическите указания, утвърждава образец на бюлетина за избор на делегати на Адвокатска колегия Кюстендил на 26 и 27 януари 2019г. за Общото събрание на адвокатите в страната, съгласно Приложение №2, което приложение е неразделна част от настоящия Протокол № 2.

РЕШЕНИЯТА на избирателната комисия да бъдат сведени до знанието на членовете на АК Кюстендил чрез залепването им на видно място в седалището и адреса на управление на АК Кюстендил в град Кюстендил, ул. „Цар Освободител“ 64, ет. 3, в гр. Дупница, ул. „Солун“ №2 и чрез публикация в официалния сайт на колегията.

Заседанието приключи в 15.30 часа.

Председател:........../п/.....................
(адв. Росица Стойнева Борисова)
1.член:......../п/...........................
(адв. Светозар Благоев Тричков)
2.член:…………/п/………………
(адв. Евтим Борисов Малоселски) Протокола беше обявен на 24.01.2019г. в 16.00 часа.