А Д В О К А Т С К А К О Л Е Г И Я КЮСТЕНДИЛ
2500 КЮСТЕНДИЛ, УЛ.ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ № 64, ЕТ.3, ОФИС.1, (078) 547 048

П Р О Т О К О Л № 5 / 27.01.2019 година
Днес на 27.01.2019 година /двадесет и седми януари две хиляди и деветнадесета година/ в 12,30 часа в гр.Дупница се проведе заседание на Избирателната комисия на Адвокатска колегия град Кюстендил, относно провеждането на избор на делегати от адвокатска колегия Кюстендил за Общото събрание на адвокатите от страната.
На заседанието на 27.01.2019 година в 12.00 часа на основание чл. 101 и сл. от Закона за адвокатурата се откри заседание на избирателната комисия, на което присъстваха следните членове, а именно:
Председател: адв. Росица Стойнева Борисова
Членове: адв. Светозар Благоев Тричков –редовен член;
адв. Евтим Борисов Малоселски – редовен член.

и в присъствието на избраните двама неангажирани с изборния процес адвокати, а именно: Антон Вергилов Георгиев и Ели Николова Панчева, КОМИСИЯТА ОБЯВИ приключване на гласуването и краят на изборният ден.
Съгласно чл. 106 от ЗА:
- ИК обяви, че изборът е започнал в 12.30 часа на 26.01.2019г. до 16.00 часа на 26.01.2019г. и от 10.00 часа на 27.01.2019г. и приключи в 12.00 часа на 27.01.2019 година.
- Според избирателният списък адвокатите от АК Кюстендил са 218 броя /двеста и осемнадесет броя/.
- Гласувалите адвокати според подписите в списъка са 60 /шестдесет/ броя.
-Пълномощниците според положените подписи в списъка и приложените пълномощни са 13 /тринадест/ броя.

Състава на избирателната комисия и в присъствието на двамата неангажирани с изборния процес адвокати, а именно: Антон Вергилов Георгиев и Ели Николова Панчева на основание чл. 106, ал. 1 от Закона за адвокатурата пристъпи към разпечатване на избирателната кутия. След отваряне на избирателната кутия, ИК пристъпи към преброяване на гласовете и отчитане / определяне/ на резултатите от гласуването. В съответствие със закона преброяването на бюлетините се извършва публично.
След разпечатване на избирателната кутия се изсипаха всички пликове върху масата.
Най – напред се отделиха бюлетините, намерени без плик, като същите са както следва:
0 /нула / броя;
Преброиха се намерените пликове, които са 60 /шестдесет/ броя.

След което комисията пристъпи към отваряне на пликовете и изваждане на бюлетините.

Преброиха се подадените бюлетини за избор на делегати от адвокатска колегия Кюстендил за Общото събрание на адвокатите от страната, както следва:
1. БРОЯТ НА ГЛАСОВЕТЕ, ПОДАДЕНИ ЗА ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТИ ОТ АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ КЮСТЕНДИЛ ЗА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АДВОКАТИТЕ ОТ СТРАНАТА:

- общият броят на подадените бюлетини за делегати за Общото събрание на адвокатите от страната - 60 /шестдесет/ броя.
- броят на действителните бюлетини – 51 броя /петдесет и един/;
- броят на недействителните бюлетини – 9 броя /девет/;
- броят на бюлетини без подаден вот –0 броя /нула/;
ИМЕ , ПРЕЗИМЕ И ФАМЛИЯ Брой на действителните гласове
1. Мария Димитрова Чочова 38
2. Мария Георгиева Чомакова 36
3. Милена Богомилова Евтимова – Георгиева 24
4. Светлана Петрова Канева 31
5. Светлана Николаева Иванова 19
6. Вася Пантелеева Пешева 38
7. Славка Симеонова Илиева 20
8. Ангел Иванов Ангелов 31
Заседанието приключи в 13.00 часа
Председател:.........................
(адв. Росица Стойнева Борисова )

1.член:.........................

(адв.. Светозар Благоев Тричков)
2.член:……………………………
(адв. Евтим Борисов Малоселски)