А Д В О К А Т С К А К О Л Е Г И Я К Ю С Т Е Н Д И Л
2500 КЮСТЕНДИЛ, УЛ.ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ № 64, ЕТ.3, ОФИС.1, (078) 547 048

ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – АК КЮСТЕНДИЛ
ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТИ ЗА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АДВОКАТИТЕ В СТРАНАТА

РЕШЕНИE във връзка с
П Р О Т О К О Л № 5 / 27.01.2019 година
ОТНОСНО: УСТАНОВЯВАНЕ И ОБЯВЯВАНЕ РЕЗУЛТАТА ОТ ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТИ ЗА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АДВОКАТИТЕ В СТРАНАТА.
Днес, на 27.01.2019 година /двадесет и седми януари две хиляди и деветнадесета година/ в 13,00 часа в гр.Дупница, комисия в състав:

Председател: адв. Росица Борисова
Членове: адв. Светозар Тричков –редовен член;
адв. Евтим Малоселски – редовен член.

и в присъствието на избраните двама неангажирани с изборния процес адвокати, а именно: Антон Верголов Георгиев и Ели Николова Панчева,
След извършено публично преброяване на бюлетините на основание чл. 106, ал. 1 от ЗА и въз основа на съставеният на основание чл. 106, ал. 2 и ал. 3 от ЗА ПРОТОКОЛ № 5 /27.01.2019 година на Избирателната комисия за установяване на резултатите от гласуването, избирателната комисия УСТАНОВИ, че в проведения избор са гласували 60 /шестдесет/ членове от АК Кюстендил с установени 9 /девет/ броя недействителни бюлетини и 51 /петдесет и един/ броя действителни бюлетини. От действителните бюлетини – 38 броя са подадени за кандидата МАРИЯ ДИМИТРОВА ЧОЧОВА, 36 броя са подадени за кандидата МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ЧОМАКОВА, 24 МИЛЕНА БОГОМИЛОВА ЕВТИМОВА-ГЕОРГИЕВА, 31 броя са подадени за кандидата СВЕТЛАНА ПЕТРОВА КАНЕВА, 19 броя са подадени за кандидата СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВА ИВАНОВА, 38 броя са подадени за кандидата ВАСЯ ПАНТЕЛЕЕВА ПЕШЕВА, 20 броя са подадени за кандидата СЛАВКА СИМЕОНОВА ИЛИЕВА и 31 броя са подадени за кандидата АНГЕЛ ИВАНОВ АНГЕЛОВ. ИК прие следното решение:
РЕШЕНИЕ № 1

2.1. ОБЯВЯВА за избрани следните делегати, които да представляват АК Кюстендил на ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АДВОКАТИТЕ В СТРАНАТА – 23 и 24 февруари 2019г., адвокатите:

1. МАРИЯ ДИМИТРОВА ЧОЧОВА - 38 броя действителни гласа;
2. ВАСЯ ПАНТЕЛЕЕВА ПЕШЕВА – 38 броя действителни гласа;
3. МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ЧОМАКОВА – 36 броя действителни гласа;
4. СВЕТЛАНА ПЕТРОВА КАНЕВА – 31 броя действителни гласа;
5. АНГЕЛ ИВАНОВ АНГЕЛОВ – 31 броя действителни гласа.

ОБЯВЯВА делегатите, които ще представляват АК Кюстендил на Общото събрание на адвокатите в страната.
Решението да се обяви на публично място в Адвокатския съвет в първия работен ден следващ деня на избора, а именно: 28.01.2019 година 09.00 часа.
Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 7 от ЗА в 7 –мо дневен срок от обявяването му.
Председател: …………………………….
/адв. Росица Борисова/

Членове:1.
/адв. Светозар Тричков /

2. ………………………………..
/адв. Евтим Малоселски/

Решението е обявено на 28.01.2019 година в 09.00 часа.