П Р О Т О К О Л № 7 / 26.01.2020 година
Днес на 26.01.2020 година в 13:00 часа в гр. Кюстендил, членове на Избирателната комисия, както следва:Председател: РОСИЦА СТОЙНЕВА БОРИСОВА
Членове:
ИННА АНГЕЛОВА ЗЛАТАНОВА – член;
ЕВТИМ БОРИСОВ МАЛОСЕЛСКИ – член;
и в присъствието на избраните от общото събрание на 25.01.2020 година неангажирани с изборния процес адвокати Асен Стоичков Икономов и Юлия Емилова Младенова-Гъргарова, обяви приключване на гласуването и краят на изборният ден.- ИК обяви, че изборът е започнал в 13.00 часа на 25.01.2020 година и приключи в 13.00 часа на 26.01.2020 година.
- Според избирателният списък адвокатите от АК Кюстендил са 220 броя /двеста и двадесет броя/.
- Гласувалите адвокати според подписите в списъка са 200 броя.
- Пълномощниците според положените подписи в списъка и приложените пълномощни са 86 броя.ИК пристъпи към отваряне на избирателната кутия, в присъствието на неангажираните с изборния процес адвокати Асен Стоичков Икономов и Юлия Емилова Младенова-Гъргарова. След отваряне на избирателната кутия, ИК пристъпи към преброяване на гласовете и отчитане / определяне/ на резултатите от гласуването.
След разпечатване на избирателната кутия се изсипаха всички пликове върху масата.
Най – напред се отделиха бюлетините, намерени без плик, като такива не бяха намерени.
Преброиха се намерените пликове , които са 199 / сто деветдесет и девет / броя.
След което комисията пристъпи към отваряне на пликовете и изваждане на бюлетините. В един от пликовете бе установено, че се по два броя от бюлетините за провеждане на избори на 25 – 26.01.2020г. при Адвокатска колегия Кюстендил и бюлетините за избор на делегати за Общото събрание на адвокатите в страната на 22 и 23 Февруари 2020г. в гр. София.
ИК пристъпи към преброяване на бюлетините и установяване на резултатите за всеки отделен избор последователно.
І. Първо се преброиха подадените бюлетини за избор за органи на адвокатската колегия, както следва:
1. / БРОЯТ ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АДВОКАТСКИЯ СЪВЕТ, като се установява броят на действителните и недействителните бюлетини. ИК отразява:
- общият броят на подадените бюлетини за председател – 200 /двеста броя/;
- броят на действителните бюлетини -166 /сто шестдесет и шест/;
- броят на недействителните бюлетини – 6 броя /шест броя/;
- броят на бюлетини без подаден вот – 28 броя /двадесет и осем броя/;БРОЯТ ЗА ВСЕКИ ЕДИН ОТ КАНДИДАТИТЕ ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА САС:
1.1. МАРИЯ ТОДОРОВА ТОДОРОВА – 9 броя /девет броя/ действителни бюлетини
1.2. ЕМИЛ ДИМИТРОВ ВЕЛИНОВ – 112 броя /сто и дванадесет броя/ действителни бюлетини;
1.3. АНГЕЛ ИВАНОВ АНГЕЛОВ – 28 /двадесет и осем/ броя действителни бюлетини;
1.4. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЙОРДАНОВ – 17 броя /седемнадесет броя/ действителни бюлетини;2. БРОЯТ НА ГЛАСОВЕТЕ ПОДАДЕНИ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА АДВОКАТСКИЯТ СЪВЕТ:- общият броят на подадените бюлетини за членове на Адвокатския съвет – 200 /двеста броя/;
- броят на действителните бюлетини -188 /сто осемдесет и осем /;
- броят на недействителните бюлетини – 8 броя /осем брой/;
- броят на бюлетини без подаден вот – 4 броя /четири броя/;
№ ТРИ ИМЕНА Брой действителни гласове
1 Камелия Тодорова Петрова 71
2 Мария Георгиева Чомакова 65
3 Станислав Генчов Ганев 74
4 Мария Тодорова Тодорова 88
5 Ани Петрова Караджинова-Кьосева 30
6 Ивайло Георгиев Алексиев 14
7 Антоанета Василева Агаджикова – Винарова 80
8 Тодорка Петкова Илиева-Скрипкина 70
9 Любчо Драганов Върбички 80
10 Константин Димов Дингозов 89
11 Анита Каменова Пешева-Пенева 82
12 Йорданка Лазарова Наумова-Метаниева 11
13 Милети Василев Орешарски 81
14 Роза Василева Атанасова 3
15 Десислава Миладинова Златкова 34
16 Симеонка Асенова Велкова-Манова 84
17 Светлана Петрова Канева 78
18 Славка Симеонова Илиева 10
19 Кирил Йорданов Станчев 25
20 Ангел Иванов Ангелов 113./ БРОЯТ НА ГЛАСОВЕТЕ ПОДАДЕНИ ЗА КАНДИДАТИТЕ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА КОНТРОЛНИЯТ СЪВЕТ:
- общият броят на подадените бюлетини за членове на Контролния съвет – 200 /двеста броя/;
- броят на действителните бюлетини -182 /сто осемдесет и две /;
- броят на недействителните бюлетини – 9 броя /девет брой/;
- броят на бюлетини без подаден вот – 9 броя /девет броя/;
№ ТРИ ИМЕНА Брой действителни гласове
1 Ирена Асенова Кузманова-Пейчева 76
2 Албена Василева Симеонова 78
3 Рая Станиславова Иванова 87
4 Милети Василев Орешарски 81
5 Александър Борисов Тошев 84
6 Васил Миланов Велинов 51
7 Весела Димова Златанова 73
8 Ивона Райчова Павлова 81
9 Йорданка Лазарова Наумова-Метаниева 10
10 Радка Веселинова Дамова 55
11 Елена Райчова Бозовайска 4
12 Камелия Тодорова Петрова 19
13 Емил Йорданов Атанасов 46
14 Кирил Йорданов Станчев 39
15 Евгени Стефанов Йорданов 314./ БРОЯТ НА ГЛАСОВЕТЕ ПОДАДЕНИ ЗА КАНДИДАТИТЕ ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДИСЦИПЛИНАРНИЯ СЪД
- общият броят на подадените бюлетини за председател на Дисциплинарен съд – 200 /двеста броя/;
- броят на действителните бюлетини -185 /сто осемдесет и пет /;
- броят на недействителните бюлетини – 4 броя /четири брой/;
- броят на бюлетини без подаден вот – 11 броя /единадесет броя/;
№ ТРИ ИМЕНА Брой действителни гласове
1 Сашо Стойчев Янев 11
2 Вася Пантелеева Пешева 90
3 Кирил Йорданов Станчев 84
5./ БРОЯТ НА ГЛАСОВЕТЕ , ПОДАДЕНИ ЗА КАНДИДАТИТЕ ЗА ЧЛЕНОВЕ ЗА ДИСЦИПЛИНАРНИЯТ СЪД:
- общият броят на подадените бюлетини за членове на Дисциплинарен съд – 200 /двеста броя/;
- броят на действителните бюлетини -185 /сто осемдесет и пет/;
- броят на недействителните бюлетини – 8 броя /осем брой/;
- броят на бюлетини без подаден вот – 7 броя /седем броя/;
№ ТРИ ИМЕНА Адвокатски стаж
1 Светозар Благоев Тричков 94
2 Николай Любенов Николов 29
3 Мария Апостолова Здравкова 79
4 Василка Кръстева Софрониева – Костадинова 80
5 Валентин Георгиев Стефанов 72
6 Йорданка Лазарова Наумова- Метаниева 122
7 Юлия Илиева Динева-Комисарова 84
8 Илиян Георгиев Хаджийски 84
9 Илияна Боянова Димитрова 50
10 Михаела Ясенова Крумова 77
11 Любомир Пенев Стоилков 87
12 Кирил Йорданов Станчев 83
13 Здравко Бойков Василев 18
14 Мария Георгиева Чомакова 20
15 Роза Василева Атанасова 50
16 Радка Веселинова Дамова 16
17 Елена Райчова Бозовайска 16
18 Камелия Тодорова Петрова 14
19 Емил Йорданов Атанасов 20
20 Красимир Любомиров Петров 65
21 Любчо Драганов Върбички 44
22 Десислава Василева Иванова 50
23 Румяна Василева Русимова 62
ІІ. Преброиха се подадените бюлетини за избор на делегати от адвокатска колегия Кюстендил за общото събрание на адвокатите в страната.
- общият броят на подадените бюлетини за делегати за Общото събрание на адвокатите от страната – 200 /двеста броя/;
- броят на действителните бюлетини -180 /сто осемдесет/;
- броят на недействителните бюлетини – 4 броя /четири брой/;
- броят на бюлетини без подаден вот – 16 броя /шестнадесет броя/;№ ТРИ ИМЕНА Брой на действителни гласове
1 СВЕТОЗАР БЛАГОЕВ ТРИЧКОВ 108
2 КАМЕЛИЯ ТОДОРОВА ПЕТРОВА 108
3 МИРОСЛАВ СТАНКЕВ БОЖУРИН 94
4 ВЛАДИМИР НИКОЛОВ РАДЕВ 102
5 АНГЕЛ ИВАНОВ АНГЕЛОВ 125ИК обяви че бяха избрани следните делегати, които да представляват АК Кюстендил на ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АДВОКАТИТЕ В СТРАНАТА:
1. СВЕТОЗАР БЛАГОЕВ ТРИЧКОВ;
2. КАМЕЛИЯ ТОДОРОВА ПЕТРОВА;
3. МИРОСЛАВ СТАНКЕВ БОЖУРИН;
4. ВЛАДИМИР НИКОЛОВ РАДЕВ;
5. АНГЕЛ ИВАНОВ АНГЕЛОВ;Заседанието приключи в 21.30 часа
Председател:........................................
(Росица Борисова)
1.член:……..............................(Инна Златанова)
2.член:…………..……………………
(Евтим Малоселски )