Р Е Ш Е Н И Е
на основание протокол №7/26.01.2020г.Днес на 26.01.2020 година в 21:45 часа в гр. Кюстендил, членове на Избирателната комисия, както следва:Председател: РОСИЦА СТОЙНЕВА БОРИСОВА
Членове: ИННА АНГЕЛОВА ЗЛАТАНОВА – член;
ЕВТИМ БОРИСОВ МАЛОСЕЛСКИ – член;След отчитане на резултатите от изборния ден и Протокол №7/26.01.2020 г., в който се обявяват резултатите от изборите за органи на Адвокатска колегия – гр. Кюстендил на осн. чл. 106, ал. 3 и ал. 4 от Закона за адвокатурата, Изборната комисия обявява с нарочно решение:1. ОБЯВЯВА за спечелил в качеството на ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АДВОКАТСКИЯ СЪВЕТ:ЕМИЛ ДИМИТРОВ ВЕЛИНОВ – получил 112 броя /сто и дванадесет броя/ действителни гласове.2. ОБЯВЯВА за спечелили в качеството си на членове на Дисциплинарния съд:СВЕТОЗАР БЛАГОЕВ ТРИЧКОВ – получил 94 броя /деветдесет и четири броя/ действителни гласове.ЙОРДАНКА ЛАЗАРОВА НАУМОВА-МЕТАНИЕВА - получила 122 броя /сто двадесет и два броя/ действителни гласове.Решението за обявяване на резултата от избора ще се обяви на публично място в адвокатския съвет на 27.01.2020 г. и подлежи на обжалване в 7-дневен срок от обявяването му по реда на чл. 7 ЗА.Председател:........................................
(Росица Борисова)1.член:……..............................(Инна Златанова)
2.член:…………..……………………
(Евтим Малоселски )